Lokal nytta av vindkraft lyfts fram i nytt policyunderlag

Foto: Dalavind

Turismforskningsinstitutet ETOUR vid Mittuniversitetet ska arbeta fram en kunskapsöversikt kopplad till vindkraftens utbyggnad och lokal nytta. Översikten ska komplettera befintliga kommunala policyer och ge vägledning om hur den lokala nyttan av vindkraft kan öka.

Vindkraftens utbyggnad i Sverige möter ofta olika spänningar och konflikter, och flera aktuella studier pekar på att den lokala nyttan av vindkraftsetableringar har betydelse för hur ny vindkraft tas emot i de bygder som berörs.

Bosse Bodén, fil dr vid Mittuniversitetet, och Harry Westermark, planarkitekt på Svenska planbilder, kommer att belysa lyckade och mindre lyckade vindkraftsprojekt samt peka på varför de har lyckats bättre eller sämre. De ska redogöra för hur lokala organisationer och företag i tidiga skeden kan samverka i planering och åtgärder för att skapa lokal nytta, acceptans och minimera eventuell skada (”onytta”). De ska även lyfta fram internationella exempel.

Inom projektet kommer lokala företrädare för vindkraft och vindkraftsbranschen ges tillfälle att utveckla sina frågeställningar kring lokal nytta.

 – På så sätt kan projektet bidra till att fördjupa diskussionen om lokal nytta och undersöka hur vindkraftsutbyggnaden inte bara kan gagna en global långsiktig hållbar utveckling, utan också en lokal, menar projektledaren Bosse Bodén.

En utgångspunkt för arbetet är den tidigare skriften ”Policy om vindkraftens lokala nytta från kommunerna i Jämtland” från 2010.

Projektet omfattar cirka en miljon kronor och finansieras av Energimyndighetens Nätverk för vindbruk och projektets samverkansföretag.