Svensk Vindenergi välkomnar regeringens förslag

Foto: O2

Svensk Vindenergi välkomnar regeringens förslag på lösning för de så kallade tröskeleffekterna. Tröskeleffekter har länge varit en stor flaskhals för vindkraftsutbyggnaden som både har fördyrat och försenat många vindkraftsprojekt. Det förslag som regeringen nu presenterar är ett stort steg i rätt riktning menar branschorganisationen Svensk Vindenergi.

– Detta är ett glädjebesked för branschen. Även om förslaget bara är en övergångslösning leder det till konkurrens på lika villkor och till att vindkraften inte fördyras i onödan, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Med dagens regelverk får den kraftproducent som vill ansluta sig till ett elnät där kapaciteten är begränsad stå för hela förstärkningskostnaden. Detta gäller även om förstärkningen skulle innebära en utökning av ledig kapacitet som är större än vad producenten själv har nytta av. Efterkommande producenter som vill ansluta sig till samma nät behöver däremot endast betala för den del av anslutningen de tar i anspråk. Konsekvensen blir att ingen producent vill vara först med att ansluta sig. Detta försenar och fördyrar många projekt men innebär även att konkurrensen inom branschen snedvrids då större kapitalstarka aktörer gynnas framför mindre aktörer.

Regeringens förslag innebär att Svenska Kraftnät inledningsvis tar kostnaden för de förstärkningar som krävs för att ny förnybar elproduktion ska kunna anslutas och att producenter betalar tillbaka i takt med att de ansluter sig.

– Den samhällsekonomiska nyttan med förslaget överträffar flerfalt den finansiella risk Svenska Kraftnät förväntas ta med förslaget eftersom man undviker suboptimering av elnäten och tillåter vindkraften att byggas i goda vindlägen, avslutar Mattias Wondollek, analytiker Svensk Vindenergi.