Svenska kraftsystemet vässas genom forskning

Foto: Vattenfall

För att rusta Sverige för utvecklingen och omställningen av kraftsystemet krävs att både näringsliv och akademisk forskning utvecklar rätt kunskap och kompetens för framtidens elsystem. Nu satsar samverkansprogrammet Elektra 24,9 miljoner kronor i 21 forskningsprojekt inom elkrafttekniska området.

Projekten har en tydlig spridning över flera forskningsområden inom elkraftsteknik från material till komponent och system.

– Elkraftsystemet genomgår för närvarande stora omställningar med ett snabbt ökande inslag av IT, kraftig tillväxt av förnybar elproduktion samt förändringar i elanvändningen. Samarbetet mellan näringsliv och akademi säkerställer att forskningen är både högkvalitativ och relevant, säger Fredrik Lundström på Energimyndigheten.

På materialområdet finns bland annat projekt som forskar på nanokompositer som kan förbättra effektiviteten och funktionen i framtidens elnät. Här finns potential att i framtiden ersätta dagens isolationsmaterial och förbättra möjligheterna till energieffektiva elöverföringar vid högre spänningar.

Projekt inom systemområdet tittar på vad som krävs för att integrera en ökad andel förnybar elproduktion från till exempel vindkraft, med bibehållen stabilitet i kraftsystemet. Det kan även röra sig om hur optimering av vattenkraften kan öka reglerkraftförmågan och gynna kraftsystemets flexibilitet.

På komponentnivå forskas det exempelvis på högspända likströms-växelströmsomriktare som kan förbättra energieffektiviteten och funktionen i framtidens elnät.