Fortsatt stark utveckling för vindkraften

Foto: Ikea

Elproduktionen från vindkraft i Sverige kommer att fördubblas till utgången av 2016 och nästa år blir ett nytt rekordår för vindkraften med omkring 900 megawatt ny installerad effekt. Det spår Svensk Vindenergi i en ny prognos.

– Att den starka utvecklingen fortsätter trots låga priser på el och elcertifikat visar att marknaden har stort förtroende för vindkraften. Sverige har utmärkta förutsättningar för vindkraft och utbyggnaden bidrar både till att stärka svensk ekonomi och till möjligheter att minska utsläppen på kontinenten genom ökad elexport, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Fram till utgången av 2016 beräknas vindkraftproduktionen fördubblas, från dagens 8,1 terawattimmar till 16,2 terawattimmar. Under 2013 bedöms cirka 800 megawatt ny vindkraft installeras, vilket är en nedgång från 850 megawatt under föregående år. Under 2014 väntas dock installationerna öka igen och uppgå till cirka 900 megawatt. Sammanlagt beräknas cirka 2 300 megawatt ny vindkraft installeras mellan åren 2014-2016. Kraftigt sjunkande kostnader för vindkraft de senaste åren ligger bakom den starka utvecklingen. För en del av de som investerade för bara några år sedan när både kostnader och ersättningsnivåer var högre krävs stigande priser på el eller elcertifikat för att skapa lönsamhet.

– Vi räknar med att vindkraften i Sverige kommer fortsätta att byggas ut med en produktionskapacitet motsvarande 2 terawattimmar per år till och med 2016. Hur utvecklingen därefter artar sig beror helt på om nödvändiga justeringar görs i elcertifikatsystemet vid nästa kontrollstation, säger Mattias Wondollek, analytiker, Svensk Vindenergi.

Om Sverige och Norges gemensamma mål om 26,4 terawattimmar ny förnybar el mellan 2012 och 2020 ska nås krävs justeringar av kvoterna i elcertifikatsystemet i samband med den så kallade kontrollstationen 2015. Detta beror både på att elanvändningen i Sverige varit lägre än beräknat de senaste åren och på att mindre kraftproduktion än planerat har fasats ut ur systemet.

– Med rätt tekniska justeringar i elcertifikatsystemet kan vindkraften fortsätta att byggas ut efter 2016. Om även ambitionsnivån höjs och överföringskapaciteten i elnäten ökar finns det goda förutsättningar för Sverige att bli en stor nettoexportör av förnybar el, avslutar Annika Helker Lundström, vd på Svensk Vindenergi.