Energimyndigheten stödjer VINDRAD+

Foto: sxc.hu

Energimyndigheten har beslutat att stödja SMHI:s projekt VINDRAD+ Kompletteringsradar. Syftet med projektet är att ta fram en metod för att minska konflikten mellan väderradaranläggningar och etablering av vindkraftverk. Detta kan i så fall frilägga avsevärda arealer för vindkraftetableringar i attraktiva lägen i hela landet.

Ett av många hinder för etablering av vindkraft i gynnsamma lägen är de väderradaranläggningar som drivs av Försvarsmakten och SMHI. Dessa anläggningar finns ofta etablerade i öppet landskap där vindpotentialen är hög. Bebyggelsen är ofta gles eftersom det många gånger finns en flygplats i närheten.

Ur meteorologisk synvinkel är störningar från vindkraftverk problematiskt eftersom väderradarns vind- och nederbördsmätningar kan störas av vindkraftverk som är placerade i radarns siktlinje. Vindkraftverkens roterande blad ger upphov till en allvarligare typ av störningar än de som orsakas av exempelvis master och torn. Felaktiga indata från väderradar kan orsaka stora fel i meteorologernas prognoser för kommande dygn. Genom att använda en kompletteringsradar, kan man komplettera radarbilden för att på så sätt täcka upp för den sektor som "skuggas" av vindkraftverken.

Projekt VINDRAD+ avser att skapa en datoriserad modell för utvärdering av lämplig och möjlig placering av en tilläggsradaranläggning som kan implementeras i Försvarsmaktens hindersystem för luftfarten men även där civila flygplatser är aktuella. Två tidigare projekt har genomförts i samarbete mellan civila och militära aktörer. Slutsatsen från dessa projekt är att det går att använda sig av en kompletteringsradar, utan att äventyra säkerhet eller göra avkall på kvaliteten på de underlag som ligger till grund för prognoser som reglerar möjligheten att använda luftrummet men också att skapa traditionella väderprognoser för civilt bruk i samhället i övrigt.