HS Kraft och Havgul clean energy utvecklar vindbruksanläggning

Foto: sxc

HS Kraft AB och Havgul clean energy AS har ingått avtal om att gemensamt utveckla och bygga en modern och högpresterande vindbruksanläggning i Vaggeryds kommun - Vaggeryds Vindbrukspark.

HS Kraft AB, en av de ledande samhällsutvecklarna i Sverige genom vindbruk, och Havgul clean energy AS, ett norskt utvecklingsbolag inom förnyelsebar energi i Sverige, Norge och USA, har ingått avtal om att gemensamt utveckla och bygga en modern och högpresterande vindbruksanläggning väster om Skillingaryd och Vaggeryd i Vaggeryds kommun, Småland – Vaggeryds Vindbrukspark.

HS Kraft AB och Havgul clean energy AS vill tillsammans med berörda markägare skapa värde med vind i ett gemensamt bygdeprojekt som är till nytta för miljön och bygden.

Samarbetet uppstod mot bakgrund av att HS Kraft AB och Havgul clean energy AS hade planer om vindbruk mycket nära varandra i Vaggeryds kommun. Efter att ha analyserat helhetsperspektivet och i dialog med berörda markägare har ett avtal om gemensam utveckling och byggnation av en modern och högpresterande vindbruksanläggning tecknats. HS Kraft AB har i samarbetet huvudansvar for projektutveckling och kommunikation medan Havgul clean energy AS kommer att ansvara för finansiering efter erhållna tillstånd.

– Vi är mycket optimistiska till detta partnerskap med HS Kraft och är övertygade om att detta kommer vara positivt både för oss som för markägarna och bygden. HS Krafts kompetens, erfarenhet och kännedom om vindbruksbranschen samt den positiva attityden som finns hos markägarna ger mycket goda förutsättningar för projektet, säger Havguls projektledare Helge Toft.

– Ett unikt vindbruksprojekt som från grunden startats av en mindre grupp markägare och där vi nu har närmare 40 markägare medverkande. Gemensamt med Havgul har vi hittat en mycket bra matchning och tillsammans har vi goda förutsättningar till en sund samhällsutveckling som skapar värde med vind, säger Håkan Wallin, VD vid HS Kraft AB.

Vaggeryds Vindbrukspark beräknas kunna vara driftsatt senast 2018.