Svenskt Landskapsskydd vill stoppa riksintresse för vindkraft

Foto: Vattenfall

Föreningen Svenskt Landskapsskydd har nu svarat på Energimyndighetens remiss  ”Riksintresse vindbruk 2013”.

Föreningen Svenskt Landskapsskydd anser att utpekandet av ”Riksintresse för vindbruk” som företeelse skall stoppas och att remissen skall dras tillbaka eftersom den inte behövs. Föreslagna planer på vindkraftsetablering skall behandlas enligt Plan- och bygglagen, alternativt Miljöbalken, där hänsyn tas till folkviljan i området, aktuella förhållanden och bygdens livsvillkor, legitima skyddsvärda riksintressen och kommunala planer för mark- och vattenanvändningen i aktuellt område.

Svenskt Landskapsskyddanser också att vindkraftsutbyggnaden i Sverige inte utgör ett riksintresse. I ett pressmeddelande sammanfattar Svenskt Landskapsskydd sina ståndpunkter:

Utpekande av riksintresse för vindkraft är en form av myndighetsutövning som kännetecknas av godtycke.

Utpekandet av riksintresse för vindbruk är en anomali i svensk myndighetsutövning eftersom processen inte är rättssäker.

Vindkraft innebär allvarliga ingrepp i närboendes och berörda markägares ekonomi, livsvillkor och miljö, eftersom det låser utvecklingen i området.

För vindkraften kan ingen samhälls- eller miljönytta påvisas, varken inom landet eller vid export

Vindkraften skadar närboendes hälsa och fastighetsvärden genom sina buller- ljus- och skuggstörningar och minskar möjligheterna att bedriva den för landet så viktiga turistindustrin

Föreningen Svenskt Landskapsskydd anser att vad man nu bevittnar är inget annat än en tvångsdisposition av andras tillgångar, utan att någon ersättning för intrånget i äganderätten betalas av Energimyndigheten eller dess huvudman staten.