”Satsning på vindkraft sänker elpriserna”

Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi. Foto: Svensk Vindenergi

Den senaste tidens höga elpriser har gjort vintern tuff för många elkonsumenter. Det krävs snabba åtgärder för att undvika samma situation igen nästa år, men vi måste också tänka långsiktigt. En kraftfull utbyggnad av vindkraft kan bidra till rejält sänkta elkostnader samtidigt som det bidrar till omställningen till ett förnybart samhälle.Den svenska vindkraften slog rekord under 2010 och ökade sin produktion med 40 procent. Totalt producerade vindkraften 3,5 TWh el, vilket motsvarar användningen av hushållsel i 700 000 lägenheter. Under november och december, när vi behövde elen som mest, var också vindkraftproduktionen som störst, vilket bidrog till att hålla elpriserna nere.Genom elcertifikatsystemet – som innebär att anläggningar som producerar förnybar el får stöd under en 15-årsperiod – beräknas det tillkomma ytterligare runt 10 TWh vindkraft till år 2020. Enligt Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger kan det minska elpriset med i medeltal 5 procent. Det beräknas ge minskade elkostnader för kunderna med mer än 50 miljarder kronor över 15 år, ännu mer om verken fortsätter att producera el i 20 eller 25 år. Konsumenternas kostnad för elcertifikaten beräknas under samma period vara mindre än 40 miljarder kronor.Men det skulle gå att bygga ut vindkraften betydligt mer än så, och få ännu större elprisminskningar. Enligt Professor Lennart Hjalmarsson skulle 30 TWh svensk vindkraft i det nordiska systemet sänka elpriset med 15-20 procent. Nivån 30 TWh motsvarar vad Svensk Vindenergi har föreslagit som utbyggnadsmål till 2020. Nivån är fullt möjlig att nå. Enligt Boverket har de kommuner och länsstyrelser som erhållit planeringsstöd för vindkraft redan redovisat förutsättningar som långt överträffar målet.Faktum är att Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa att bygga ut vindkraften till låga kostnader, tack vare ett glesbefolkat land med många goda vindlägen. Ändå håller Sverige på att halka efter övriga EU. Enligt en sammanställning av de 27 medlemsstaternas nationella handlingsplaner för förnybar energi, som gjorts av European Wind Energy Association (EWEA), väntas vindkraften i EU stå för 14 procent av elanvändningen år 2020. Sverige förväntas bara ha 8 procent vindkraft år 2020.I slutet av januari uppmanade EU-kommissionen till en fördubbling av satsningarna på förnybar energi och till ett ökat samarbete mellan medlemsländerna. Om den förnybara energin produceras i det EU land där kostnaderna är lägst kommer företag, konsumenter och skattebetalare enligt kommissionen kunna tjäna upp mot 100 miljarder kronor varje år. Genom att använda EU:s så kallade samarbetsmekanismer och utnyttja Sveriges goda förutsättningar för vindkraft kan vi bidra till att minska utsläppen från kolkraftverk i övriga Europa. Det är nog så viktigt. Men samtidigt kan vi minska våra egna elkostnader och slippa framtida vintrar med skyhöga elpriser.Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi