Kreotop ska skapas i vindkraftpark

Foto: Torbjörn Bergkvist

I Storrotlidens vindkraftspark utanför Fredrika i Västerbottens län ska Sveriges första kreotop i skogsmark skapas. Kreotop handlar om att konstruera en småskalig naturmiljö för att öka den biologiska mångfalden, skriver tidningen Skogen.

Vindkraftsparker brukar omfatta förhållandevis stora arealer, ofta 200 hektar eller mer. Här finns vägar, ledningar, byggnader och nergrävda kabelgator, men även gott om orörda områden.

Storrotlidens vindkraftverk ägs av Vattenfall och marken av Sveaskog. – Vårt uppdrag att ta fram olika förslag för att göra vindparken mer attraktiv för besökare känns verkligen inspirerande, säger Kristina Nilson på Skogsstyrelsen i Sorsele. – Kreotopbegreppet är relativt nytt och skiljer sig väsentligt från vad jag vanligtvis arbetar med. Det finns idag inget liknande att utgå ifrån. Kreotoper finns i jordbruksområdenas vindparker men när det gäller skogsmiljö är det möjligen ekoparker man kan snegla på.

För ett år sedan började Kristina skissa på ett förslag med tolv kreotoper inom vindparksområdet. Dels ska olika åtgärder gynna livsvillkoren för vissa arter, dels ska det bjuda på en inspirerande och lärorik miljö för besökare. Främst skolklasser, bussresenärer, allmänheten och inte minst dem som utför arbeten i vindparken. Man hyser även förhoppning om att dessa kreotoper ska gynna turismen. I Storrotlidens fall ska de nya miljöerna även gynna rennäringen och samerna.

–De flesta förslagen vi lagt fram utgår från platsens förutsättningar där natur- och kulturvärden ska gynnas och förstärkas. Biotoper med grov asp och björk kan förbättras liksom vattensamlingar och bäckar och andra lokala nyckelbiotoper som finns naturligt på platsen. I något fall föreslår vi helt nya miljöer på konstlad väg, säger Kristina och fortsätter: –Vi är inne på att avverka ett contortabestånd och ersätta det med lövskog som även innehåller bärande träd som rönn. Vidare är det tänkbart att anlägga naturstigar samt sprida information kring gamla boplatser och kulturminnen från tidigare skogsbruk. Här får man chansen att använda sin fantasi eftersom det inte finns några krav på att allt ska byggas på strikt vetenskapliga grunder.