Nätverket för vindbruk söker ny nod

Foto: O2

Energimyndigheten bjuder nu in organisationer att anmäla intresse för uppdraget att driva noden för näringslivs- och affärsutvecklingsfrågor inom Nätverket för vindbruk.

Huvuduppdraget för noden är att samordna och koordinera de olika näringslivsprojekten inom nätverket samt att utveckla kunskap och metoder inom näringslivs- och affärsutveckling kopplat till vindkraftsutbyggnaden. Arbetet som utförs inom noduppdraget kommer att samordnas med Energimyndighetens initiativ på vindkraftområdet för att uppnå största möjliga effekt av de sammantagna insatserna.

Stor vikt kommer att läggas på samarbetet med övriga noder och projekt inom nätverket. I uppdraget ingår också att ansvara för informationsutbytet inom nätverket vad gäller näringslivsfrågorna samt delta i utvecklingen av den gemensamma hemsidan.

Målet med nodens arbete är att:

  • Utveckla nätverket med nya aktörer
  • Ha god kännedom om nätverkets olika projekt inom området och aktivt söka samordningsmöjligheter
  • Analysera och kartlägga branschens behov för att främja en god näringslivsutveckling kopplat till vindkraften i Sverige
  • Utveckla och dokumentera metoder för att arbeta med frågor som rör exempelvis näringslivs- och affärsutveckling hos lokala näringsidkare
  • Initiera nya projekt och ta fram förslag på metodutveckling och ämnen för fokusrapporter
  • Ha god kännedom om vindkraftsbranschens viktigaste aktörer och deras organisation, och fungera som en kunskapskälla om branschen för regionala aktörer