Sverige tvåa i världen för att bygga förnybar energi

Foto: Vattenfall

Sverige är världens näst bästa land för investeringar i förnybar energi. Det är bara Kina som ligger före. Det visar en jämförelse som PA Consulting Group gjort i 30 länder. Studien har jämfört lönsamheten i potentiella investeringar i förnybar energi.

– Tack vare vattenkraften genererar Sverige redan mer än 40 procent av sin elförsörjning från förnybara energikällor. Sverige erbjuder en relativt stabil marknad för investeringar i förnybar energi, även om vi tror att vi kommer att se en något lägre tillväxttakt de närmaste åren, säger Per Blom, partner med expertis inom energibranschen på PA Consulting Group i Sverige. Studien från PA Consulting Group är till för att ge en bild av vad satsningar på energi kan innebära i form av risker och möjligheter. Studien riktar sig till beslutsfattare inom energiföretag, kraftproducenter, politiker och investerare.  

Jämförelsen har tagit fasta på en rad kostnader och intäkter för en jämförelse länderna emellan:

  • Investeringskostnaden för att bygga ett kraftverk
  • Kostnad för att driva och underhålla ett kraftverk
  • Intäkter i form av försäljning av el och elcertifikat 
  • Bränslekostnader
  • Kostnader för att släppa ut koldioxid

Därutöver väger studien samman kostnaderna med risker som:

  • Risker i det land investeringen sker
  • Marknadsrisk
  • Projektrisk eller teknikrisk
  • Rörelserisk i form av råvarupriser, medarbetare och exporter m fl.

Allt sammanvägt ligger Sverige bra till. Utredarna pekar särskilt på gynnsamma förhållanden för att investera i vattenkraft och vindkraft. PA Consulting Group menar att investeringarna i energiproduktion kommer att kulminera under 2013 i Sverige - med ambitiösa planer för investeringar på 300 miljarder kronor för perioden 2009-2019 – för att därefter troligen plana ut något som ett resultat av lägre priser på både el och elcertifikat.

Sverige som land för investeringar i inom förnybar energi ligger strax före Danmark som i sin tur ligger några platser före Norge. Andra länder i topposition är Österike, Filippinerna och Storbritannien.