EU:s energiministrar överens om EU:s framtida energipolitik

Här förs rundabordssamtal om EU:s nya energiförordningar. Deltagarna uppnådde visserligen enighet om många frågor, men alla var inte glada över att man inte tog något avgörande beslut angående polska kolkraftverk. Foto: Europeiska Unionen

Efter sena förhandlingar i ministerrådet 18 december kom EU:s energiministrar överens om hur flera delar av EU:s framtida energipolitik ska utformas.

Enligt EU-representationen enades de bland annat om att andelen förnybar energi ska öka fram till 2030 och om hur medlemsstaterna ska bidra till EU:s mål för förnybar energi. De kom också överens om hur EU:s gemensamma elmarknad ska utvecklas.

– Det är positivt att förslaget sätter en lägstanivå för förnybara fordonsbränslen för alla medlemsstater. Förslaget tillåter medlemsstater med hög ambition, som Sverige, att gå före, sade samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan inför ministerrådets möte i Bryssel 18 december till TT. Han deltog även själv på mötet.

Energiministrarna kom på mötet i rådet för transport, telekommunikationer och energi överens om ett styrningssystem för energiunionen. Den nya förordningen skapar ett ramverk för hur medlemsstaterna ska planera, rapportera och följa upp sina åtgärder för att nå EU:s energi- och klimatpolitiska mål samt målsättningarna i Parisavtalet.

Bland annat innehåller förordningen tre riktmärken (år 2023, 2025 och 2027) som stöd för medlemsstaterna i arbetet med att öka andelen förnybar energi till 27 procent fram till år 2030.

Energi från förnybara energikällor

Ministrarna kom också överens om ett reviderat direktiv för att främja energi från förnybara energikällor. Enligt direktivet ska förnybar energi utgöra 27 procent av den totala energiförbrukningen i hela EU år 2030.

Målet ska nås genom bland annat stödsystem för förnybar elproduktion och ny lagstiftning om hur stor andel energi från förnybara energikällor som ska användas för transporter, el, värme och kyla. Inom transportsektorn ligger lägstanivån för alla medlemsstater på 14 procent förnybara fordonsbränslen, varav 3 procent ska vara avancerade biodrivmedel senast 2030.

Ministerrådet enades även om en förordning som innebär en anpassning av EU:s inre marknad för el samt ett direktiv med gemensamma regler för elmarknaden. Syftet med elhandelsförordningen och elmarknadsdirektivet är att uppnå målen i energiunionen genom att anpassa elmarknaden till den pågående omställningen mot mer förnybar energi, mer aktiva kunder och ökad integration mellan EU-ländernas elsystem. Bland annat kom ministrarna överens om krav på maximalt tillåtna koldioxidutsläpp från kraftproduktion som används i syfte att garantera en säker elförsörjning. En kompromiss nåddes även om villkor för gränsöverskridande flöden av el och för tillämpning av reglerade elpriser.

Överenskommelsen om de fyra lagförslagen inom paketet för ren energi är ett viktigt steg i genomförandet av EU:s energistrategi och för att nå 2030-målen för klimat och energi samt målsättningarna i Parisavtalet. Att energiministrarna nu har enats om en gemensam position innebär att rådet kan inleda förhandlingar med Europaparlamentet nästa år.

Källa, Sveriges EU-representation