Svensk Vindenergi kritiserar Energimyndighetens förslag

Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi. Foto: Svensk Vindenergi

Energimyndighetens förslag om elcertifikatsystemet skjuter utbyggnaden av förnybar el på framtiden och riskerar att skrämma bort investerare från den svenska elmarknaden. Det strider både mot EU:s inriktning och den svenska energiöverenskommelsen, skriver Svensk Vindenergi och Svensk Vindkraftförening i ett gemensamt remissvar.  

– Investerare har välkomnat förlängningen av elcertifikatsystemet till 2030, men utan justeringar kommer priset på elcertifikat ligga kvar på dagens låga nivå. Det uppmuntrar inte till nya investeringar i Sverige, säger Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi. 

Energimyndigheten har föreslagit att den så kallade kvotkurvan, som bestämmer efterfrågan på elcertifikat, ska utformas för att uppmuntra till utbyggnad av ny elproduktion mot slutet av perioden för det förlängda systemet 2020-2030. Vindkraftsföretagen har att välja mellan att lägga ner verksamheten eller att ändå fortsätta med projekt innan deras tillstånd löper ut, vilket pressar priserna på elcertifikat ytterligare.

– Utan ett fungerande elcertifikatsystem riskerar vi att tappa all den kompetens som byggts upp inom branschen. Det rimmar illa med Energikommissionens mål om ett helt förnybart elsystem, säger Charlotte Unger Larson.

Energimyndigheten antar att elpriset kommer att stiga på sikt och att produktionskostnaden för förnybar el förväntas sjunka. Myndigheten motiverar därför en baktung kvotkurva med att det ger lägre kostnader för konsumenterna.

- Energimyndighetens resonemang är bakvänt. Det är nu stödet behövs, inte när förnybart har blivit ekonomiskt bärkraftigt utan stöd. Den ryckighet som myndighetens förslag leder till riskerar att göra det väsentligt dyrare att bygga ut vindkraften, vilket ökar konsumenternas kostnader, säger Jeanette Lindeblad, ordförande i Svensk Vindkraftförening.

Att förhindra klimatförändringar är en viktig EU-fråga. EU-kommissionen är klar över att utbyggnaden av förnybar elproduktion inte kan vänta och att nationella planer är centrala för att nå EU:s klimatpolitiska mål. Kommissionen förbereder ett styrsystem för EU:s energiunion där man vill se en linjär utbyggnad av förnybart från och med år 2021.

– Att senarelägga den förnybara utbyggnaden, som Energimyndigheten föreslår, går på tvärs med inriktningen i EU och Kommissionen förslag, säger Charlotte Unger Larson.