Full nätavgift för vindkraftverk

Foto: Martin von Brömssen

Nu har Energimarknadsinspektionen prövat ett ärende gällande reducerad nätavgift för vindkraftverk som levererar under 1 500 kilowatt.

– Ei har fått in flera liknande ärenden vilket gör det här första beslutet principiellt viktigt, säger Tommy Johansson, chef för Ei:s avdelning Teknisk analys.

Storumanvind har begärt att Ei ska pröva den nätavgift som Skellefteå Kraft Elnät AB har debiterat företaget.

Vindkraftverket har i sin grundkonstruktion kunnat leverera 2 000 kilowatt, men Storumanvind har begränsat vindkraftverkets effekt genom att montera bort två kraftskåp. Vindkraftverket har sedan dess inte levererat mer än 1 500 kilowatt.

Eftersom Storumanvind menar att vindkraftverket numera inte kan leverera mer än 1500 kilowatt vill företaget betala reducerad nätavgift motsvarande den årliga kostnaden för mätning, beräkning och rapportering enligt fjärde kapitlet i ellagen. Denna nätavgift gäller för produktionsanläggningar som kan leverera en effekt om högst 1 500 kilowatt.

Ei har nu prövat frågan och beslutat att Storumanvid ska betala full nätavgift. Ei:s motivering till beslutet är att vindkraftverket är konstruerat för att leverera mer än 1 500 kilowatt och att det tidigare har levererat över 1 500 kilowatt. Elnätets kapacitet är därför dimensionerat för att ta emot mer än 1 500 kilowatt.

– Det skulle få orimliga konsekvenser om en elproducent skulle kunna undvika elnätsavgift genom att vidta mer eller mindre tillfälliga åtgärder för att begränsa kapaciteten. Kostnaden för det överdimensionerade elnätet skulle då istället bäras av kundkollektivet, säger Tommy Johansson.