Arise fokuserar på kassaflöde och minskade skulder

Foto: Arise

Arises fokus ligger på kassaflödesgenerering och fortsatt minskning av skulderna. Det sade Arises vd Daniel Johansson under bolagets kapitalmarknadsdag.

Marknaden präglas för närvarande av låga elpriser, vilket sätter press på marknaden. Från februari har priserna dock noterat en viss uppgång. Däremot vill Arise finanschef Linus Hägg "sticka ut hakan och säga att prisuppgången är permanent".

Under finanschefens presentation ger han även en bild av tre scenarion, ett lågt, ett basscenario och ett högscenario. Det lägsta scenariot, som bygger på ett pris om 350 kronor per megawattimme och en projektutvecklingsförsäljning om 50 megawatt per år, skulle ge ett kassaflöde på -17 miljoner kronor. För närvarande ligger marknadspriset på omkring 370 kronor per megawattimme. Skulle denna nivå användas och även räkna in prishedgar skulle det addera ungefär 37 miljoner kronor till det låga scenariot.

I basscenariot, med utgångspunkt från ett pris om 450 kronor per megawattimme och en projektutvecklingsförsäljning om 100 megawatt per år, skulle kassaflödet landa på +77 miljoner kronor.

I det högsta scenariot används ett pris på 550 kronor per megawattimme och en projektutvecklingsförsäljning om 150 megawatt per år. Kassaflödet i detta scenario skulle då uppgå till +170 miljoner kronor.

Samtliga scenarion grundar sig på en skuldamortering om 57,5 miljoner kronor årligen.

Finanschefen Linus Hägg betonade även under sin presentation att inget av dessa scenarion ska ses som en prognos från bolagets sida.

(SIX News)