Investeringar i vindkraft sjunker kraftigt

Foto: Nixter
Charlotte Unger Larson, vd för Svensk Vindenergi. Foto: Svensk Vindenergi

Nu släpper branschorganisationen Svensk Vindenergi statistik som visar att investeringarna i vindkraft i Sverige har sjunkit kraftigt det senaste året. För att kunna vända den negativa trenden kräver Svensk Vindenergi förändringar i styrmedlet för förnybar elproduktion, tillsammans med ett nytt utbyggnadsmål till 2030.

Under det första kvartalet 2016 har investeringsbeslut i vindkraftsanläggningar motsvarande en effekt på 62,5 megawatt tagits, vilket är en dramatisk minskning jämfört med samma period 2015, då nästan 190 megawatt beställdes.

Under det första kvartalet 2016 har det beställts vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 62,5 megawatt i Sverige. Det är ett stort tapp jämfört med samma kvartal förra året då motsvarande siffra för vindkraftsinvesteringar låg på 188,9 megawatt.

− Dessa siffror är ett direkt resultat av politikernas och myndigheternas nonchalans inför branschens behov av ett fungerande styrmedel och långsiktiga spelregler. Sverige har ett gyllene läge att attrahera utländska investeringar som skulle kunna möjliggöra ökad elexport till kontinenten. Men för att det ska bli verklighet krävs hårt jobb, inte bara av vindkraftsbranschens aktörer, utan även av våra politiker. De måste gå från förhandling till handling – och det nu, säger Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi.

Trenden de senaste månaderna är fortsatt negativ och förklaras i ett pressat elpris, i huvudsak orsakat av globalt låga priser på kol och olja samt en näst intill kraschad marknad för utsläppsrätter. Dessutom är elcertifikatsystemet, som är styrmedlet för förnybar elproduktion, fortfarande i kraftig obalans. Utöver detta finns en osäkerhet hos investerarna kring de långsiktiga spelreglerna.

Energikommissionen, som har i uppdrag att ta fram en blocköverskridande överenskommelse för den långsiktiga energipolitiken, är nu under våren inne i ett intensivt skede. För vindkraftsbranschen och dess investerare är resultatet av dessa förhandlingar avgörande. Svensk Vindenergi kräver att ansvariga politiker snarast ger besked om en ny målsättning för tiden efter 2020, då detta saknas i dagsläget. Baserat på de senaste årens utbyggnad, är Svensk Vindenergis förslag ett mål på minst 60 terawattimmar förnybar el till år 2030.

− Förändringar av dagens styrmedelsystem är oerhört brådskande för att förhindra framtida obalanser och undanröja osäkerheter hos investerarna. Förändringarna bör behandlas inom ramen för nuvarande översyn av elcertifikatsystemet i den så kallade kontrollstationen, säger Mattias Wondollek, analytiker hos Svensk Vindenergi.