Att investera i vindbruk kräver tålamod och uthållighet

Vindbruksparken i Milletorp i Vetlanda, består av elva vindkraftverk av typen Siemens SWT-2,3-101. Anläggningen beräknas kunna producera 66 000 megawattimmar om året. Det motsvarar 13 200 normalvillors årliga förbrukning av hushållsel. BayWa r.e. ansvarar för teknisk och ekonomisk förvaltning samt drift av vindbruksparken. Foto: Christian Eriksson, BayWa r.e. Scandinavia AB

Dagens låga elpriser förutsätter långsiktighet hos den som ska investera i vindbruk. BayWa r.e., en av många utställare på Vind 2015, hjälper vindbrukets aktörer att göra en klok och riskavvägd investering och ser en stor potential för vindbruket.

Företaget etablerades 2006 och hette då HS Kraft AB. I början utvecklade bolaget vindbruksparker enbart i södra Sverige av strategiska skäl, trots uppmaningar att avancera norrut. Nu omfattar marknaden Norden och Baltikum, där man erbjuder helhetslösningar för förnybar energi. Åtagandet täcker in förvärv och försäljning, projektutveckling, finansiering, byggprojektledning, teknisk och ekonomisk rådgivning samt förvaltning.

– Vi utvecklar och förvärvar projekträttigheter för att bygga och finansiera vindbruksanläggningar som sedan antingen säljs eller ägs samt förvaltas i vår egen regi, berättar Håkan Wallin, vd för BayWa r.e. Scandinavia AB. I Sverige är vi främst inriktade mot vind- och solenergi men vi är också verksamma inom områdena bioenergi och geotermisk energi, det vill säga energi lagrad i jordskorpan. Vi är leverantörsoberoende; valet av till exempel vindkraftverk och annan utrustning styrs bland annat av var anläggningen ska byggas.

En bra investering på sikt

– Dagens låga elpriser kräver försiktighet, noggrannhet och tålamod från vindbrukets aktörer för att kunna få lönsamhet, menar Håkan Wallin. Här kan vi hjälpa till med tjänster och produkter för att underlätta och riskavväga investeringsbeslutet. På längre sikt är vår övertygelse att vind- och solel är goda investeringsobjekt.

Förnybar energi är enligt Håkan Wallin både en nationell och internationell angelägenhet - av miljöskäl - men också en lokal företeelse.

– Det krävs en långsiktigt säkrare, nationell strategi för en fortsatt gynnsam utveckling av förnybar energi, både för producenterna och konsumenterna, anser han. Idag är marknadsexponeringen hundra procent för producenten. Det leder ur ett internationellt perspektiv till osäkerhet i förhållande till många andra länders strategi att stödja den förnyelsebara energin, inte minst på grund av de låga elpriser som nu råder.

Efterlyser transparens

Samtidigt ser vi ökade kostnader för anslutningen till elnätet.

– Tariffen höjs på grunder som vi inte kan påverka eller ens får del av på ett adekvat sätt, menar Håkan Wallin. Jag efterlyser därför en mer långsiktig förutsägbarhet och transparens, jämfört med idag.

Håkan Wallin ser vind- och solenergi som en viktig del i framtidens energimix i Europa:

– Jag bedömer att exporten av svensk vindenergi kommer att öka framgent. EU-länderna har olika förutsättningar för produktion av vindenergi. Men jag tror att vi inom EU kommer att få se en ökad samsyn på hur vindbruket ska kunna utvecklas på bästa sätt. Ur detta perspektiv har Sverige goda förutsättningar att konkurrera.

BayWa r.e. Scandinavia har ett dussin projekt i sin pipeline och sex anläggningar under förvaltning. Den största är Milletorp i Vetlanda med en årlig produktion på 66 gigawattimmar.