Vindkraft ersätter avvecklad kärnkraft

Arkivbild.

Naiva miljödrömmar har skapat elbrist och nu behöver kärnkraften byggas ut, varnade M-politikern Joakim Karlsson. Nu får han svar från Svensk Vindenergi: Vindkraftsutbyggnaden ersätter gott och väl de 14 TWh som försvinner när Oskarshamn 2 och Ringhals 1 & 2 stänger, skriver vd Charlotte Unger Larson.

Alla vill att den kraftproduktion som etableras för att ersätta den åldrande kärnkraften ska ha ett pris som är konkurrensmässigt, även globalt, för att gynna vår industri och våra skattebetalare. Produktionskostnaden för ny landbaserad vindkraft ligger på under 40 öre/kWh. Produktionskostnaden för den nya kärnkraft som byggs i Storbritannien och Finland ligger på cirka 100 öre/kWh.

Effektutmaningen när de sista sex reaktorerna stängs är inte akut och det finns många olika lösningar; till exempel flexibel elproduktion, import, lagring av energi och efterfrågeflexibilitet. Inte minst skapar digitaliseringen och teknikutvecklingen inom förnybar energi och energilagring helt nya förutsättningar att lyckas med omställningen.

I de scenarier som Svenska Kraftnät hänvisar till och som påvisar förhöjd risk för effektbrist, räknar man med en tillgänglighetsfaktor om 9 procent för vindkraften – trots att den legat mellan 15 och 37 procent under de timmar som elförbrukningen varit som högst de senaste tio vintrarna. I scenarierna sätts även liten tilltro till import och delar av den avtalade effektreserven är inte inkluderad.

Den långsiktiga tillgången till effektiv och god elkvalitet behöver säkerställas genom regeländringar som ger ökade möjligheter för marknadsaktörer att erbjuda flexibla tjänster. Moderna vindkraftverk kan genom enkla åtgärder stötta elsystemet med både spännings- och frekvensreglering. Med ett energilager mellan vindkraftsparken och elnätet kan vindkraftsparken bidra med systemtjänster även när det är vindstilla. Men så länge det inte finns någon marknad för sådana tjänster lämnas potentialen outnyttjad.

Källa: Svensk Vindenergi