Utmaningar för vindkraftsutbyggnaden - Politisk osäkerhet bromsar beslut

Foto: Bruno Vieira / Unsplash

Under det andra kvartalet 2024 såg utbyggnaden av vindkraften ingen nytt investeringsbeslut, enligt den senaste statistiken och prognosen från Svensk Vindenergi. Det innebär att utbyggnadstakten har dämpats något jämfört med de senaste rekordåren. Prognoserna indikerar att cirka 1 000 MW per år kommer att byggas ut fram till 2026. Det är första gången på ett och ett halvt år som inga nya investeringsbeslut har fattats under ett kvartal.

Detta är ett tydligt tecken på en minskad aktivitet jämfört med den höga utbyggnadstakten och de lägre byggkostnaderna vi sett tidigare. En ökad politisk osäkerhet i Sverige verkar vara en central faktor bakom denna försiktighet bland företagen.

Erik Almqvist från Svensk Vindenergi påpekar att investeringsbeslut som inte tas under 2024 kan påverka möjligheten att möta industrins ökade efterfrågan fram till 2030. För att möta dessa behov krävs omfattande utbyggnader inom elproduktionen, vilket är avgörande för att uppfylla regeringens mål om att leverera minst 300 TWh el till 2045.

Svensk Vindenergis kvartalsvisa statistik och prognos baseras på data från turbinleverantörer och andra aktörer på marknaden. Prognoserna bygger på investeringsbeslut samt en bedömning av projekt i tillståndsprocessen och nya projekt som kan komma att påbörjas.