Ny ersättningsmodell från SCA för boende nära vindparker

Foto: zero take / Unsplash

SCA har beslutat att införa en egen ersättningsmodell för boende nära nya vindparker, i linje med förslagen från den statliga utredningen "Värdet av vinden". Modellen baseras på avstånd till turbinen och den intäkt som turbinen genererar.

- "Utredningens förslag är väl avvägt, och därför vill vi ligga i framkant. Vi anser dock att ökad elproduktion och färre målkonflikter kräver ett statligt ägarskap och ett väl utformat regelverk där bolag delar intäkter med närboende. Staten bör dela befintlig skatt med kommunerna och påskynda processer för uppgradering av existerande parker", säger Martin Ingels, vindkraftschef på SCA.

Tills lagstiftningen är på plats implementerar SCA en modell för intäktsdelning baserad på utredningen "Värdet av vinden" för sina nya vindparker. Vid lagändringar som påverkar intäktsdelningen eller bygdepengen kan SCA:s modell behöva justeras.

- "Vi ser detta som en rättvis och bra åtgärd för intäktsdelning med närboende", säger Martin Ingels.

Boende ska varje år under verkets livstid få en andel av intäkterna, baserat på avstånd till turbinen. En bostad kan få maximalt 0,25 procent av intäkten från en turbin, och högst två turbiner per bostad. Totalt ska intäktsdelningen inte överstiga 2 procent av parkens marknadsvärde för elproduktion. Full ersättning utgår för fastigheter inom en kilometer och minskar gradvis för att upphöra helt vid tio gånger verkets höjd.

Ersättning gäller för byggnader som vid senaste taxeringen klassificerats som småhus, ägarlägenhet eller hyreshus och byggts före vindparkens godkännande. Det är vindparkens tillståndshavare som ansvarar för betalningen, och den som äger byggnaden vid årets början som mottar ersättningen.

- "Vi vill bidra till en positiv utveckling i regionerna där vi verkar. För vindkraft saknas idag viktig lagstiftning som skulle stärka fossilfri elproduktion. Vi vill förbättra situationen för närboende i väntan på lagstiftningen", säger Martin Ingels.

Med ett genomsnittligt elpris på 40 öre/kWh och ett justerat pris på 30 öre/kWh kan en vindpark med 290 meter höga turbiner och 8 GW effekt förväntas ge cirka 21 000 kronor till en närboende med maximal ersättning. Ersättningen minskar med avståndet och upphör vid mer än 2 900 meter.

För boende nära två turbiner blir intäkterna dubbla utifrån avståndet till varje turbin.

- "Under en parks livstid blir intäktsdelningen betydande, och ersättningen ska stå i proportion till närhet och påverkan från turbinerna. Det är ett ansvar vi tar i väntan på ett statligt initiativ kring vindkraften", säger Martin Ingels. SCA har flera vindkraftsprojekt i planeringsfas som kommer att omfattas av intäktsdelning.

Utöver intäktsdelning avsätter SCA även 0,5 procent av parkens intäkter från elförsäljningen till en bygdepeng för lokalsamhället under parkens produktiva livslängd. Dessa medel kan sökas av föreningar, byalag, skolor eller andra lokalt förankrade juridiska personer för att främja natur, kultur, fritid, besöksnäring eller infrastruktur.