Piteås framtid - Hållbar tillväxt genom reviderad vindbruksplan

Den reviderade vindbruksplanen ska visa riktning för framtida etableringar. Foto: Anders Westergren

Piteå kommun arbetar för att främja hållbar utveckling och tillväxt i hela området. För närvarande pågår en revidering av kommunens vindbruksplan från 2014 för att identifiera lämpliga platser för nya, moderna vindkraftverk. Den reviderade planen förväntas vara färdig för politiskt beslut i slutet av 2024.

Vindkraft spelar en central roll i Piteå kommuns strävan att vara attraktiv och hållbar, samtidigt som det stödjer regionens behov av energiintensiva projekt under de kommande årtiondena.

Den pågående revideringen är en del av kommunens övergripande översiktsplan, vilket syftar till att främja hållbar mark- och vattenanvändning. Planen ska tydligt definiera områden som är lämpliga för vindkraftsetableringar, baserat på kommunens erfarenheter och den senaste teknikutvecklingen.

En samrådsprocess har redan genomförts under 2021/2022 för att involvera medborgare, föreningar och andra intressenter i planprocessen. Inkomna synpunkter har beaktats och integrerats i det reviderade förslaget.

För att säkerställa insyn och möjlighet till påverkan bjuder kommunen nu in till granskning av det reviderade förslaget från 19 juni 2024 till 2 september 2024. Mer information finns tillgänglig på dialogsidan för granskningen (se länk nedan).

Efter granskningsperioden kommer alla inkomna synpunkter att bearbetas innan det slutliga förslaget går till politisk beredning mot slutet av året.

"Piteå kommun har en lång historia av ansvarsfullt arbete. Den reviderade vindbruksplanen kommer att säkerställa att vi fortsätter att vara i framkant samtidigt som vi tar hänsyn till vår mark- och vattenanvändning," säger Patric Lundström, kommunalråd.