Kritik mot Energimyndighetens uppdrag - Vindkraft utesluts från fokusområden

Foto: Zhang Fengsheng / Unsplash

Energimyndigheten har fått i uppdrag att kartlägga områden med potential för fossilfri energiproduktion och distribution. Regeringen har utökat uppdraget till att omfatta all fossilfri energiproduktion och distribution, där områden med potential för distribution ska identifieras och redovisas. Energimyndigheten ska prioritera områden som kan bli accelerationsområden, främst för solenergi och värmepumpar. Vindkraft nämns dock inte i uppdraget, vilket Svensk Vindenergi kritiserar.

Att utesluta vindkraft från accelerationsområden riskerar att bortse från en energikälla som kan expandera snabbt och kostnadseffektivt.

Daniel Badman, vd för Svensk Vindenergi, påpekar att svenska myndigheter har bedömt att 250 terawattimmar (TWh) ytterligare elproduktion behövs till år 2045, med en årlig ökningstakt på 12,5 TWh. För att möta det ökade elbehovet fram till 2030 och 2035 är vindkraft, både på land och till havs, avgörande för att uppnå klimatmålen och stödja industrins omställning. Den pågående kartläggningen och identifieringen av accelerationsområden måste ta detta ökade elbehov i beaktande.

I slutet av 2026 beräknas Sverige ha nära 20 000 megawatt (MW) installerad vindkraft på land. Dessutom finns en omfattande projektportfölj, både på land och till havs, som kan förverkligas inom de kommande tio åren med rätt förutsättningar. Förkortade tillståndsprocesser skulle påskynda investeringar och projektgenomförande.

Förnybartdirektivet bör användas för att skapa bättre förutsättningar för ökad produktion av förnybar el. Ett långsamt och begränsat genomförande av direktivet riskerar att missa både möjligheterna och dess syfte.

Ina Müller Engelbrektson, branschjurist på Svensk Vindenergi, föreslår att Energimyndigheten inkluderar följande områden i kartläggningen för vindkraft:

  • Repowering i områden med befintlig vindkraft
  • Produktionsskogar utpekade av markägare för samproduktion av skogsbruk och vindkraft
  • Pågående och planerade vindkraftsprojekt
  • Områden i Energimyndighetens bidrag till havsplanerna
  • Områden med växande elbehov kopplat till industri
  • Redan kartlagda områden, såsom i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets Strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad och kommunernas vindbruksplaner
  • Riksintresseområden

Bakgrunden till uppdraget är förnybartdirektivets krav på medlemsstater att kartlägga områden för förnybar energi och tillhörande infrastruktur för att uppfylla EU

mål till 2030 för andelen förnybar energi. Medlemsstaterna ska sedan anta planer som pekar ut accelerationsområden för produktion av förnybar energi.