Tyréns undersökning - Skåne och Stockholm lämpligast för vindkraft

Bild: Tyréns

En ny undersökning från Tyréns visar att företagsledare inom vindkraftsbranschen anser att ny vindkraft bör byggas i Skåne och Stockholm för optimal effekt. Undersökningen avslöjar även att branschen lider av kompetensbrist och att regeringen inte hanterar vindkraftsfrågorna tillräckligt bra.

Hälften av de tillfrågade vd:arna anser att Skåne bör prioriteras för utbyggnad av vindkraft, följt av Stockholm med 36 % som förespråkar detta. Endast 17 % anser att Norrbotten bör prioriteras, vilket placerar regionen på tredje plats.

Johan Ståhl, affärschef inom vindkraft på Tyréns, säger att det är naturligt att Skåne toppar listan. Regionen har drabbats av elbrist och höga energipriser på senare tid, och den har samtidigt goda vindförhållanden och korta avstånd mellan tätorter. Han påpekar dock att resultaten skiljer sig från Energimyndighetens strategi för vindkraftsutbyggnad, som lyfter fram andra regioner.

De främsta utmaningarna är bristen på teknisk kompetens, långsamma tillståndsprocesser och komplexa regler, medan många även ser den geopolitiska situationen som ett problem.

– Säkerhetsfrågorna har fått större uppmärksamhet efter senaste tidens incidenter, exempelvis i Östersjön. Detta påverkar branschen och kan hämma utbyggnadstakten, säger Johan Ståhl.

Ökad andel vindkraft med fokus på havsbaserad energi

Nästan hälften av respondenterna tror att vindkraften kommer att utgöra minst 30 procent av Sveriges energimix om tio år, en ökning från 19 procent år 2022. Denna ökning förväntas delvis drivas av en markant ökning av havsbaserade anläggningar. Så många som 45 procent tror att havsbaserad vindkraft kommer att stå för över tio procent av energimängden, medan en av fem tror att den kommer att bidra med mer än 20 procent av energiproduktionen.

– Branschen uttrycker behovet av statlig insats. Att staten inte finansierar anslutningskablar till havsbaserade vindkraftsparker ses som ett allvarligt hinder. Sex av tio tror att detta beslut kommer att ha en betydande negativ påverkan på utbyggnaden av havsbaserad vindkraft, förklarar Johan Ståhl.

Regeringen får också ett lågt betyg av företagsledare i undersökningen, där endast tre av tio anser att regeringen prioriterar vindkraften tillräckligt.

Osäkerhet kring småskalig vindkraft

Under de senaste åren har det skett en ökning av solcellsanläggningar i Sverige. Men framtiden för småskalig vindkraft ser inte lika ljus ut. Endast drygt åtta procent tror att utvecklingen av småskalig vindkraft kommer att vara betydande under de kommande tio åren.

– Detta är överraskande. Det kan vara svårt att skapa vindkraftsanläggningar i tättbebyggda områden, men för samfälligheter och avlägsna fastigheter finns potential att bygga energibaser med egenproducerad vindkraft, säger Johan Ståhl.

Om undersökningen Framtidens vindkraft

58 företagsledare inom vindkraftsbranschen har deltagit i Tyréns digitala undersökning under mars 2024. Syftet med undersökningen är att bidra till debatten om framtida behov och omställning inom energiområdet.