Vindkraftsinvesteringar når 140 miljarder kr

Foto: Jason Blackeye / Unsplash

Svensk Vindenergi har sammanställt uppgifter om vindkraftsprojekt som kommer att tas i drift mellan åren 2020 och 2026. Dessa uppgifter visar på en historiskt snabb expansion av vindkraften, som genomförs utan subventioner eller statliga ekonomiska garantier. Vindkraftsinvesteringarna under denna period förväntas uppgå till 140 miljarder kronor.

Enligt Svensk Vindenergi kommer vindkraftsinvesteringarna mellan 2020 och 2026 att uppgå till ungefär 140 miljarder kronor, vilket ökar elproduktionen med cirka 35 terawattimmar (TWh). Det motsvarar en ökning på 5,8 TWh per år. Expansionen är historiskt snabb och drivs av marknadskrafterna utan stöd från staten. Det finns inga statliga kredit- eller prisgarantier för vindkraftsprojekt.

Som jämförelse togs tolv svenska kärnkraftsreaktorer i drift mellan åren 1972 och 1985. År 1986 producerade dessa reaktorer 66 TWh, vilket motsvarade en utbyggnadstakt på 4,7 TWh per år fram till dess.

Den nya vindkraften är ett viktigt tillskott till Sveriges elproduktion och bidrar till att möta industrins ökade efterfrågan på el. Enligt Svensk Vindenergis senaste statistik och prognos förväntas vindkraften producera 55 TWh år 2026. Det finns ytterligare tillståndsgivna projekt som skulle kunna producera 22 TWh, inklusive 12,8 TWh landbaserad vindkraft och 9,4 TWh havsbaserad vindkraft, samt projekt i tillståndsprövning som kan bli klara före 2030, förutsatt att investeringsförutsättningarna förblir attraktiva i Sverige.

Sverige behöver 10 TWh ny elproduktion per år fram till 2045 för att möta regeringens elektrifieringsambitioner. Regeringen beräknar att elanvändningen kommer att nå 300 TWh år 2045, medan en myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering uppskattar elbehovet till 340 TWh. Det innebär att 150 TWh ny elproduktion behövs för att tillgodose den ökade elanvändningen, samt ytterligare 100 TWh för att ersätta produktionsanläggningar som når sin livslängd fram till 2045. Totalt behöver mer än 200 TWh ny elproduktion tillkomma fram till 2045, motsvarande en utbyggnadstakt på drygt 10 TWh per år.

Svensk Vindenergis sammanställning av vindkraftsprojekt i tillståndsprocessen visar att branschen är redo att möta industrins ökade elbehov genom att projektera 58 TWh vindkraftsproduktion på land och 443 TWh till havs över hela landet. Hittills har bara 12,8 TWh respektive 9,4 TWh av dessa projekt fått tillstånd.

Det finns en växande oro över att tillståndsprocesserna går för långsamt. Dessutom är det avgörande att investeringsklimatet för vindkraft i Sverige är konkurrenskraftigt, annars riskerar investerarna att vända sig till andra länder.

Om sammanställningen: Uppgifterna är baserade på öppna källor, men uppgifter om investeringens storlek för varje enskilt projekt är inte alltid publikt tillgängliga. Summeringen baseras på uppskatt