Vestas förnyar sitt incitamentsprogram – satsar på hållbara prestationer

Vestas turbin V164-9.5 MW, Northwester 2, i Belgien. Foto: Vestas

Styrelsen för Vestas Wind Systems A/S har beslutat att fortsätta med sitt aktiebaserade incitamentsprogram för alla deltagare, inklusive hela ledningsgruppen, och att lansera ett nytt program för 2024. Det nya programmet bygger på de villkor som styrde 2023 års program för begränsade prestationsaktier och överensstämmer med Vestas ersättningspolicy, som godkändes vid årsstämman den 8 april 2021.

Liksom tidigare baseras programmet på begränsade prestationsaktier och prestationerna kommer att mätas över en treårsperiod, baserat på finansiella nyckeltal samt kommersiella mål som definieras av styrelsen.

Detaljer om det långsiktiga incitamentsprogrammet:

Deltagare: Alla medlemmar i ledningsgruppen samt andra utpekade högre chefer. Programmet för 2024 inkluderar ungefär 295 deltagare.

Antal aktier: Totalt finns upp till 1,9 miljoner aktier tillgängliga för tilldelning inom ramen för det aktiebaserade incitamentsprogrammet, baserat på fullständig prestation. Om alla KPI:er uppnås på målnivå, kommer totalt cirka 1,3 miljoner aktier att tilldelas från programmet, med ett totalt värde baserat på aktuell aktiekurs om 32 miljoner euro (värde vid stängning på Nasdaq Köpenhamn den 8 april 2024).

Tilldelning: Den faktiska mängden begränsade prestationsaktier som finns tillgängliga för distribution kan variera mellan 0 och 150 procent av målnivån och bestäms av Vestas prestation under finansiella åren 2024, 2025 och 2026. Det maximala antalet aktier som kan ges ut under programmet är cirka 1,9 miljoner.

Viktiga prestationsindikatorer (KPI): KPI:erna baseras på finansiella mål, inklusive vinst per aktie (60 procent vikt), avkastning på sysselsatt kapital (30 procent vikt) och Vestas marknadsandel (10 procent vikt), samt kommersiella mål för ett fåtal relevanta deltagare. Alla KPI:er och mål definieras av styrelsen. KPI:erna förväntas vara desamma under alla tre prestandaåren. Dock kommer styrelsen årligen att utvärdera de valda KPI:erna och kan omdefiniera eller justera dessa för ett enskilt prestandaår.

Ytterligare tilldelningar: I syfte att attrahera och behålla personal kan ytterligare aktier, motsvarande en mindre del (som bestäms av styrelsen) av det totala antalet aktier som finns tillgängliga inom programmet, tilldelas i extraordinära fall, som ett alternativ till kontant ersättning vid anställning eller för att behålla personal.

Dessa tillägg är inte justerade för prestation och kan tilldelas utvalda deltagare utöver deras standardtilldelning. De utvalda individerna och antalet aktier kommer att godkännas av ledningsgruppen och rapporteras till nominerings- och ersättningskommittén.

Programmet visar på Vestas åtagande att driva bolaget mot hållbara och långsiktiga mål, samtidigt som det uppmuntrar och belönar prestationer som bidrar till företagets framgång.

Källa: Vestas