Långsam process hotar vindkraftsmål

Foto: Shaun Dakin / Unsplash

Under årets första kvartal fattades flera nya investeringsbeslut och det beställdes vindkraftsturbiner. Men det finns en oro för att regeringens arbete med att påskynda och förbättra tillståndsprocessen för vindkraft på land och till havs går för långsamt. Detta framgår av Svensk Vindenergis senaste statistik och prognos för vindkraftsutbyggnaden.

Enligt ny statistik från Svensk Vindenergi gjordes fem investeringsbeslut för ny vindkraft under årets första kvartal. Totalt beställdes 222 megawatt (MW) i nya turbiner.

Investeringsbesluten gäller projekt som har erhållit alla sina tillstånd, men framtidsutsikterna är mindre positiva när det gäller hur snabbt nya projekt får tillstånd. För att klara Sveriges elektrifiering till år 2030 och klimatmålen till år 2045 måste reformtempot för mer förutsägbara och kortare tillståndsprocesser öka.

"Det är positivt att det fortsätter fattas investeringsbeslut för ny vindkraft i Sverige, men vi ser att utbyggnaden av elproduktion de kommande åren riskerar att sakta ner. Om det händer, finns det en tydlig risk att industrins ökade elbehov inte kan tillgodoses under de närmaste 10 åren. Det börjar bli uppenbart att det inte kommer tillräckligt många nya tillstånd för både land- och havsbaserad vindkraft snabbt nog genom den svenska tillståndsprocessen," säger Erik Almqvist, ansvarig för elnät och elmarknad på Svensk Vindenergi.

Svensk Vindenergis sammanställning av vindkraftsprojekt i tillståndsprocessen visar att branschen är redo att möta industrins ökade elbehov genom att projektera 17 gigawatt (GW) vindkraft på land och 106 GW till havs, men hittills har endast 4 GW respektive 2 GW fått tillstånd.

För att förkorta tillståndsprocessen behövs nu politiska förslag och initiativkraft. Regeländringarna som redan har utretts angående det kommunala vetot och ersättning till närboende, tillsammans med ett tydligt ekonomiskt statligt incitament till kommuner som bidrar till elektrifieringen, behöver införas snabbt. Regeringen behöver fatta beslut om de havsvindsparker som väntar på besked och inte dröja på utredningsbetänkanden. Utan tydliga politiska signaler om behovet av ökad vindkraftsutbyggnad kan Sverige bli mindre attraktivt för investeringar.

Om statistiken och prognosen Svensk Vindenergi publicerar kvartalsvis statistik och prognoser över vindkraftsutbyggnaden i Sverige. Statistiken baseras på data från turbinleverantörer och andra marknadsdeltagare. Den kortsiktiga prognosen bygger på investeringsbeslut, bedömningar av projekt som kan bli aktuella, samt nya projekt i tillståndsprocessen.

Under första kvartalet 2024 beställdes vindkraftsturbiner på totalt 222 MW. Svensk Vindenergis kortsiktiga prognos visar att vindkraften kommer att nå en installerad kapacitet på totalt 19 930 MW i slutet av 2026.