EU vill nå klimatneutralitetsmålet till 2050

EU-länderna måste öka sina ansträngningar för att uppnå även det nya målet för 2030. Foto: Creative Commons Lic, Pixabay, Kredit:TheAndrasBarta

Eurostat, den statistiska byrån för Europeiska unionen, har rapporterat att andelen förnybara energikällor i den totala energiförbrukningen i EU nådde 23 procent under 2022, en ökning från 21,9 procent 2021.

Denna ökning är ett tecken på EU:s fördjupade åtaganden enligt det reviderade målet i förnybarhetsdirektivet. År 2030 ska andelen förnybar energi vara 42,5 procent, med ambitioner att snart höja detta till 45 procent.

Sveriges ledande roll Sverige utmärkte sig som den ledande nationen inom EU när det gäller användning av förnybar energi 2022, där nästan två tredjedelar av landets totala energiförbrukning kom från förnybara källor som vattenkraft, vindkraft, fasta och flytande biobränslen samt värmepumpar.

Stora insatser

Följande länder i toppen Finland följde nära efter Sverige med 47,9 procent av sin energi från förnybara källor, där stora insatser också gjorts inom vatten- och vindkraft samt fasta biobränslen. Lettland, Danmark och Estland hade också höga andelar förnybar energi, där huvudsakliga källor inkluderade vattenkraft och vindkraft samt fasta biobränslen.

Utmaningar och möjligheter De länder inom EU som hade de lägsta andelarna förnybar energi var Irland, Malta, Belgien och Luxemburg, med siffror strax över 13 procent. Dessa fynd visar att trots framsteg måste EU-länderna öka sina ansträngningar för att uppnå det nya målet för 2030.

Utöver att öka andelen förnybara energikällor syftar EU också till att bli världens första klimatneutrala kontinent till 2050 genom Europeiska gröna given. Detta ambitiösa paket med åtgärder är designat för att gynna europeiska medborgare och företag genom en hållbar grön övergång.

Förnybar energi bidrar inte bara till att minska växthusgasutsläppen och diversifiera energiförsörjningen, utan även till att minska beroendet av fossila bränslemarknader.

Stimulera sysselsättningen

Tillväxten inom förnybar energi kan även stimulera sysselsättningen inom EU genom att skapa jobb inom nya 'gröna' teknologier.

Denna utveckling inom förnybar energi är avgörande inte bara för miljömässig hållbarhet utan även för ekonomisk och social stabilitet över hela kontinenten. Med ökad kapacitet och innovation inom förnybar energi stärks EU:s position som en global ledare i kampen mot klimatförändringar och för en hållbar framtid.

Källa: Eurostat, den statistiska byrån för Europeiska unionen