Vindkraftens roll i Svensk konkurrenskraft och klimatomställning

Foto: Pexels

Elektrifiering i takt med industriens behov stärker Sveriges konkurrenskraft, men det avgörande elementet är tidsperspektivet. Planeringen måste sträcka sig bortom 2045 för att säkerställa svensk konkurrenskraft. Vindkraftsbranschen betonar vikten av att komplettera regeringens förslag till energipolitiska planeringsmål med konkreta etappmål för ökad elproduktion, vilket är nödvändigt för omställningen inom industri- och transportsektorerna.

Svensk Vindenergi har svarat på regeringens förslag till nya energipolitiska mål. Målen inkluderar en plan för att täcka ett elbehov på 300 terawattimmar (TWh) fram till 2045, ett leveranssäkerhetsmål och en översyn av energieffektiviseringsmålet. Med den pågående elektrifieringen av Sverige, där både land- och havsbaserad vindkraft har stor potential, är det möjligt att redan idag bidra till den nödvändiga klimatomställningen inom industri- och transportsektorerna för att bevara svensk konkurrenskraft.

Svensk Vindenergi anser att leveranssäkerhetsmålet bör konkretiseras för att inkludera kostnadseffektiva lösningar från olika tekniker. Regeringen uppmanas att tydliggöra resonemanget om kostnader och kostnadsfördelning inom energisystemet för att säkerställa leveranssäkerheten. För att undvika att gynna enskilda kraftslag måste de nödvändiga funktionerna för elsystemets stabilitet kvantifieras, och kraven på dessa funktioner måste vara teknikneutrala.

Det är nu upp till regeringen att förbättra förslagen i den energipolitiska inriktningspropositionen som kommer att lämnas till riksdagen i mars. Det är avgörande att politiken håller jämna steg med den enighet som redan finns inom energibranschen och industrin: alla kraftslag och tekniker är nödvändiga för att klara klimatomställningen i rätt tid.

Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi, understryker även vikten av att den kommande energipolitiska inriktningspropositionen beskriver målens utformning och grundande överväganden. En noggrann analys av konsekvenserna av förslagen, inklusive översynen av energieffektiviseringsmålet, är också av yttersta vikt enligt Svensk Vindenergi.

I det fortsatta arbetet med den energipolitiska propositionen föreslår Svensk Vindenergi följande:

  1. Tidsperspektivet till år 2030 och 2035 är avgörande för svensk konkurrenskraft.
  2. Etappmål för ökad elproduktion behöver vara teknikneutrala och inkludera geografisk och tidsbaserad uppdelning för att följas upp regelbundet.
  3. Ändra det energipolitiska målet till år 2040 om ett 100 procent fossilfritt energisystem istället för enbart elsystem.
  4. Utforma ett leveranssäkerhetsmål som inkluderar alla kraftslag och tekniker för att skapa ett kostnadseffektivt system.
  5. Inför teknikneutrala krav på funktioner i elsystemet för att möjliggöra marknadsdesign som inkluderar olika tekniker, öka likviditeten och stabiliteten i systemet.
  6. Behåll och öka ambitionsnivån för energieffektivisering som är central för omställningen och planeringen av det svenska elsystemet.

Källa: Svensk vindenergi