Svensk Vindenergi instämmer med kritik mot bristande klimatplaner

Foto: Anastasia Zhenina / Unsplash

Klimatpolitiska rådet har släppt sin årliga rapport där de granskar regeringens strategier gentemot Sveriges och EU:s klimatmål och drar slutsatsen att dessa strategier inte är tillräckliga för att uppnå målen. Svensk Vindenergi delar vindkraftsbranschens perspektiv på rapportens slutsatser.

Rådets rapport analyserar regeringens klimatåtgärder från december 2023 och noterar brist på tillräckliga åtgärder för att nå klimatmålen.

Rådet ger rekommendationer till regeringen, inklusive en uppmaning till att utarbeta en mer omfattande och robust elektrifieringsstrategi. Detta skulle adressera frågor som ersättning till kommuner vid vindkraftsetableringar och skapa gynnsamma förutsättningar för investeringar i havsbaserad vindkraft, solenergi, elnät, energilagring samt flexibel och effektiv energianvändning.

Svensk Vindenergi håller med om att kommuner där vindkraften är etablerad bör få rättvis ersättning enligt en transparent modell. Regeringen bör därför snabbt undersöka förslaget att låta fastighetsskatten från vindkraft tillfalla kommunerna istället för staten. Vi betonar även vikten av att förbättra investeringsklimatet för havsbaserad vindkraft samt investeringar i elnät, energilagring och flexibla lösningar för att möta den ökande efterfrågan på el.

Klimatpolitiska rådet rekommenderar också regeringen att tidigt ta fram en tydlig svensk ståndpunkt för ett ambitiöst och vetenskapligt förankrat klimatmål för EU år 2040, innan den nya Europeiska kommissionen tillträder. Svensk Vindenergi uppmanar regeringen att vara ledande i klimatomställningen och driva ambitiösa positioner när EU:s kommande rådsmöten behandlar 2040-målet.

Svensk Vindenergi stöder också rådets rekommendation om att den uppdaterade nationella energi- och klimatplanen som Sverige ska lämna in till EU i juni bör användas för att klargöra hur Sverige avser att uppfylla sina energi- och klimatmål.

Källa: Svenska Vindenergi