Modernisering av energipolitiken

Foto: Zhang Fengsheng / Unsplash

När regeringen presenterar sin långsiktiga plan för energipolitiken är det av stor vikt att energi- och elsystemet utvecklas med modern teknik och en inkluderande strategi för teknik, där teknologier som effektivt kan bidra till omställningen ges möjlighet att delta. Svensk Vindenergi kommenterade regeringens uttalanden under pressträffen den 19 mars 2023.

Sverige befinner sig mitt i en resa mot att omvandla samhället från fossila bränslen för att uppnå klimatmålen, stärka energisäkerheten och den svenska konkurrenskraften för kommande decennier. Svensk Vindenergi betonar vikten av att denna omställning sker med modern teknik och en inkluderande inställning till teknologi, där alla tekniker med potential att underlätta utbyggnaden och säkerställa leverans av el på ett kostnadseffektivt sätt får möjlighet att bidra.

För att säkerställa att utbyggnaden sker i takt med omställningen föreslår regeringen ett mål om att det svenska elsystemet ska vara rustat för att tillgodose behovet av ökad elektrifiering och möjliggöra den gröna omställningen. Regeringen anser att elsystemet måste utökas minst dubbelt för att möta ett behov av minst 300 TWh till år 2045, och att behovet av el i olika geografiska områden bör klargöras för år 2030, 2035, 2040 och 2045, med regelbundna kontroller för att följa upp. Det är avgörande för Sveriges konkurrenskraft att vi möter industriens behov av el till konkurrenskraftiga priser.

Regeringens beslut att inkludera avstämningar för utbyggnaden av elsystemet fram till år 2045 är mycket positivt. Dock hade en tydligare fastställning av etappmål varit önskvärd. Det krävs en klar framtidssyn för att säkra investeringar i ny elproduktion.

Daniel Badman, VD för Svensk Vindenergi, noterar att regeringen poängterar behovet av enklare processer för att bygga ut elproduktionen. På kort sikt är sol- och landbaserad vindkraft de snabbaste alternativen, medan havsbaserad vindkraft och effekthöjningar av befintlig kärnkraft är mer långsiktiga alternativ. Sveriges elsystem är en helhet där olika produktionsformer, sammanlänkade via elnätet, och olika tekniker som kan erbjuda olika funktioner samverkar för att stödja elsystemet.

Det är positivt att regeringen nu tydligt prioriterar utbyggnaden av vindkraft på kort och medellång sikt. Alla energikällor kommer att behövas, men olika lösningar har olika tidsperspektiv. Det är dags att avsluta debatten om olika energikällor.

Regeringen presenterar även ett mål för leveranssäkerhet där det svenska elsystemet förväntas leverera tillräcklig el där det behövs, i rätt tid och i tillräcklig omfattning, med hänsyn till samhällsekonomiska faktorer.

När det gäller de kapaciteter som elsystemet behöver är det grundläggande att ha en teknikneutral strategi. Det är uppenbart att en kombination av olika tekniska lösningar kommer att behövas. Användningen av marknadsmässiga lösningar i omställningen och utbyggnaden är ekonomiskt effektivt. Vindkraftsbranschen ser fram emot att följa arbetet med teknikinriktade mål för leveranssäkerhet.

Svensk Vindenergi kommer nu att analysera propositionen i sin helhet. Vi kommer att följa utvecklingen noga, inklusive hur energiinriktningen kopplas till den föreslagna kapacitetsmekanismen, pågående utredningar om elmarknaden och genomförandet av förnybarhetsdirektivet.

Källa: Svensk Vindenergi