Svensk Vindenergi -Förståelse och framsteg med CfD

Foto: Thomas Richter / Unsplash

Efterfrågan på el från förnybara energikällor förväntas öka markant, men det råder både politisk och marknadsmässig osäkerhet i den nuvarande investeringsmiljön. Sverige saknar för närvarande mekanismer för att fördela riskerna för investeringar i storskalig elproduktion. En lösning för att minska riskerna är så kallade marknadskontrakt (Contracts for Difference, CfD). För att öka förståelsen för marknadskontrakt har ELS Analysis genomfört en sammanställning på uppdrag av Svensk Vindenergi.

Sveriges elbehov växer snabbt och myndigheterna bedömer att vårt elbehov kommer att fördubblas till 300 terawattimmar (TWh) år 2045, jämfört med dagens nivå. Samtidigt går utbyggnaden av elproduktionen för långsamt och investeringarna behöver öka. Mitt i debatten om hur investeringarna i elektrifieringen ska öka finns frågan om utformningen av eventuellt stöd till ny fossilfri elproduktion.

Många länder använder olika instrument för att dela på riskerna mellan marknad och stat vid utbyggnaden av t.ex. havsbaserad vindkraft och kärnkraft. Marknadskontrakt (Contracts for Difference, CfD) har visat sig vara effektiva för att hantera risker inom elproduktion. Genom att utforma marknadskontrakten på rätt sätt kan investeringsbeslut tidigareläggas och utbyggnaden av ny elproduktion påskyndas.

Till skillnad från de flesta andra länder har Sverige för närvarande ingen form av stöd eller riskdelningsmekanism för havsbaserad vindkraft. Marknadskontrakt är ett av de instrument som diskuteras för att främja ny elproduktion, både inom ramen för EU:s reviderade elmarknadsreform och inom ramen för regeringens nytillsatta utredning om elmarknadens utformning. Svensk Vindenergi har låtit ELS Analysis ta fram en rapport som syftar till att öka förståelsen för marknadskontrakt, deras förhållande till andra typer av stödsystem, hur de kan och bör utformas, deras användning för riskfördelning och vad som krävs för att de ska fungera ändamålsenligt.

Källa: Svensk Vindenergi