Framtidens Vindkraft - Guide för miljöansvar och minskad påverkan

Foto: Pixabay

Svensk Vindenergi, tillsammans med OX2 och Trossa, har utarbetat en guide för att fastställa vetenskapligt grundade miljömål för landbaserad vindkraft med hjälp av metoden Science Based Target for Nature. Syftet med guiden är att stödja vindkraftsföretag i att öka förståelsen för åtgärder som kan vidtas för att minska den negativa miljöpåverkan från vindkraft.

All elproduktion som ersätter fossila bränslen har positiva effekter på natur och klimat. Å andra sidan medför all byggnation olika former av miljöpåverkan, och vindkraften är inget undantag. Det finns utrymme för vindkraften, liksom för andra verksamheter, att ytterligare minska sin negativa miljöpåverkan.

Guiden, utvecklad av Svensk Vindenergi, OX2 och Trossa, är avsedd att hjälpa vindkraftsföretag att förstå och kartlägga miljöpåverkan i hela värdekedjan och direkt från verksamheten genom att tillämpa Science Based Targets for Nature. Guiden, som skapades inom ramen för ett pilotprojekt och testades på en specifik landbaserad vindkraftspark i Sverige, erbjuder vägledning om var vindkraftens betydande miljöpåverkan finns och hur den kan minskas ytterligare.

Resultaten från pilotprojektet betonar vikten av att fokusera på leverantörsledet för att minska miljöpåverkan. Erfarenhetsutbyte och delning av branschgemensamma data, särskilt från de tidiga delarna av leverantörsledet, visar sig vara fördelaktigt. Framtiden inom vindkraftsbranschen ser lovande ut för detta arbete.

Ylva Tengblad, hållbarhetsansvarig på Svensk Vindenergi, delar med sig av insikter om att rikta uppmärksamheten bakåt i leverantörsledet för att minska miljöpåverkan. Samarbete och utbyte av branschspecifik information, särskilt från tidiga stadier i leverantörsledet, anses vara värdefullt för att effektivisera arbetet.

OX2 strävar efter att utveckla naturpositiva sol- och vindkraftsparker och utforskar indikatorer samt mätmetoder, inklusive SBT for Nature. Linda Strindevall, Environment and climate change manager på OX2, rapporterar om deras pågående arbete med att testa och utvärdera olika rapporteringsramverk och mätmetoder för att konkretisera sina mål.

Svensk Vindenergi, genom sitt tidiga pilotprojekt med den nya metoden, poängterar att guiden inte besvarar alla frågor eller utmaningar, men förväntas vara en användbar resurs för företag som vill öka förståelsen för sin miljöpåverkan och vidta åtgärder för att minimera den.

Maria Carty, hållbarhetskonsult på Trossa, påpekar att metodiken från SBT for Nature är under ständig utveckling och uppdatering. Vid tidpunkten för pilotprojektet hade endast vägledning för de inledande stegen i metodiken publicerats.

Källa: Svensk Vindenergi