WindEurope: Elektricitetsnätet nyckeln till Europas energiomställning

Höghöjdsarbete pågår: Nya datakablar installeras på master. Högt uppe på en elektricitetsmast arbetar kablagearbetare med att lägga till en datakabel. De använder en specialmaskin som rullar upp kabeln på en trumma medan den färdas längs stödkabeln som sträcker sig mellan tornen. Maskinen, som drivs av egen motor, rör sig självständigt från ett torn till ett annat. När den når ett torn monteras den ner, flyttas över till andra sidan och fortsätter sedan sin färd. På bilden har drivmotorn redan flyttats över, men kabeltrumman väntar fortfarande på att hissas över tornet. Foto: Wikipedia Common, kredit: Sandpiper

Europa står inför en utmaning: att kraftigt öka investeringarna i elnätet för att möjliggöra energiomställningen. Utan en snabbare utbyggnad, förstärkning och ökad flexibilitet i transmissions- och distributionsnäten kan Europa inte uppnå sina mål för energisäkerhet och klimat. WindEurope presenterar sina rekommendationer i en ny rapport.

EU:s högnivåforum för elnätet sammanför aktörer för att diskutera hur Europas elnät kan stödja den enorma tillväxten av förnybar energi. Giles Dickson, VD för WindEurope, påpekar att elnätets expansion inte håller samma takt som förnybar energi, elbilar och värmepumpar. Europa behöver öka sina investeringar i elnätet från 40 miljarder till upp till 80 miljarder euro per år.

Snabbare tillstånd

Fördröjningar i nätanslutningar bromsar vindkraftsutbyggnaden. Över 100 gigawatt av förnybara energiprojekt väntar på nätanslutning i Spanien, och över 50 gigawatt i Rumänien. Regeringar måste förenkla processerna för nätanslutning och se till att tillstånd ges så snabbt som möjligt.

Även tillverkningskapaciteten för nätutrustning måste ökas. Europas produktionskedja för nätutrustning räcker inte till för dagens behov. Det behövs mer tillverkning av transformatorer och stationer.

EU har föreslagit en Net-Zero Industry Act för att stärka och utöka tillverkningskapaciteten för ren teknik, inklusive nätteknologier. Men lagen behöver mer finansiellt stöd för att investeringar ska bli av.

Lånsiktiga ramavtal

För att investera i nya fabriker krävs synlighet och långsiktiga ramavtal mellan nätoperatörer och leverantörer. Det bör även finnas incitament för att standardisera utrustningsdesign och minska dess miljö- och materialfotavtryck.

Nätstyrningen behöver anpassas. EU tillåter investeringar i förväg av TSOs och DSOs i deras föreslagna marknadsdesignreform. Dessa investeringar bör fullt ut stämma överens med nationella energi- och klimatmål för 2030 och 2050.

Långsiktig nätplanering

De befintliga TEN-E och tioårsplanerna för nätutveckling räcker inte till för planering av nät och tillhörande leveranskedjor som krävs för att uppnå klimatneutralitet till 2050.

Långsiktig nätplanering kräver samordnat tänkande och politiskt ledarskap, inklusive för att säkerställa snabbare tillståndsprocesser, fokus på hållbarhet och biologisk mångfald samt den rätta kostnadseffektiva mixen av direkt elektrifiering med vätgas och gasnätsinvesteringar.