SR Energy har kapacitet att ytterligare öka investeringstakten i svenska vindkraftsparker

Lemnhult: SR Energy har tidigare bland annat investerat i Vindpark Lemnhult i Vetlanda kommun.

Enligt branschorganisationen Svensk Vindenergi fortsätter vindkraftsinvesteringarna att 2023 ligga på rekordnivå. Totalt beräknas 2100 MW ny vindkraft att driftsättas runtom i landet i år. Enligt Svensk Vindenergis prognos kommer den årliga vindkraftsproduktionen 2025 att överstiga 52 TWh. SR Energy är en av de aktörer som på senare år har investerat allra mest i svensk vindkraft. I maj 2023 invigde bolaget Sveriges hittills största vindkrafts-park med en årlig produktion på 600 GWh.

AV Annika Wihlborg  Bildkälla: SR Energy

SR Energy, som fram till december 2021 hette Stena Renewable, startades 2005 och har sedan dess successivt bekräftat sin position som en ledande aktör på den svenska vindkraftsmarknaden. Med kapitalstarka delägare som Stenasfären och pensionsförvaltarna Alecta, AMF, KLP som delägare har SR Energy både det kapital och de resurser som krävs för att fortsätta driva storskaliga vindkraftsprojekt. 

– Vi har för närvarande ett uttalat fokus på södra Sverige, där elpriserna är som högst och behovet av lokalproducerad el är som störst. Under 2022 invigde vi en park i Mönsterås med 36 vindkraftverk samt en park med 7 vindkraftverk i Hedemora. Totalt färdigställde vi vindkraftsparker med en årlig kapacitet på 1,1 TWh under 2022. Under 2023 räknar vi med att färdigställa vindkraftsparker med en samlad årlig kapacitet på 700 GW. Vi skulle gärna vilja och har även de resurser som krävs för att bygga betydligt mer. Vår ambition är att inleda projekteringen av investeringar motsvarande en 1TWh per år, säger Peter Zachrisson, vd på SR Energy.  

bild
Peter Zachrisson: Peter Zachrisson, vd på SR Energy.

Har invigt södra Sveriges största vindkraftspark
I maj 2023 nådde SR Energy en viktig milstolpe i samband med invigningen av en park med 47 vindkraftverk i Tvinnesheda i Uppvidinge kommun. SR Energy har investerat drygt 2 miljarder i vindparken i Tvinnesheda. Med en årlig produktion på 600 GWh är Vindpark Tvinnesheda i elområde 4 södra Sveriges största vindpark. SR Energy har arbetat med parken sedan 2007. Byggnationen påbörjades under 2020.
Peter Zachrisson uttrycker samtidigt oro när det gäller tillståndsfrågan. 

–Tidigare kunde det ta tre år från att vi lämnade in ansökan för ett vindkraftsprojekt tills projektet var färdigbyggt och driftklart. Nu kan motsvarande process ta uppemot tio år, vilket inte kan beskrivas som något annat än en dramatisk försämring. Vi upplever inte att det för närvarande råder någon direkt brist på lämplig mark för vindkraftsparker. Det är svårigheterna att beviljas nya tillstånd som är det stora problemet. Sverige är för närvarande näst sämst i Europa vad gäller tillståndstiderna. Vi har inte råd med dessa långa handläggningstider när vi befi nner oss mitt i en historisk transformation av energisystemet, säger han. 

bild
Vindkraftsparken Kronoberget i Lekebergs kommun, Örebro län.

Efterlyser ekonomiska incitament för kommuner
Peter Zachrisson efterlyser dels tydliga ekonomiska incitament för kommuner som ger klartecken för vindkraftsprojekt på sin mark, dels en förändring av miljöbalken och korrigeringar i det befintliga fågeldirektivet.  Behovet av mer lokalproducerad el i södra Sverige är omfattande. Två nya storskaliga batterifabriker ska ju exempelvis byggas i Västra Götaland. Det kommunala vetot och till viss del även Försvarsmaktens opposition mot vindkraftsprojekt riskerar att bromsa upp hela branschen. För vår del är utvecklingen under 2024 i mångt och mycket ett frågetecken, vilket till stor del beror på svårigheterna att beviljas nya tillstånd, säger Peter Zachrisson.

SR Energy har för närvarande sitt primära fokus inställt på vindkraft, men bolaget har även ansökt om att bygga en solcellspark med en kapacitet på drygt 40 MW i Mjölby kommun. Geografisk expansion till norra Sverige finns även fortsättningsvis på agendan, liksom möjligheten att investera i off shoreprojekt och olika former av batterilösningar. ◆

bild
SR Energy invigde i maj 2023 Södra Sveriges största vindkraftspark med en årlig produktion på 600 GWh.