Mångmiljardinvesteringar kräver långsiktiga och stabila spelregler

Foto: Pxhere

Svensk Vindenergi har svarat på regeringens remiss av förslaget om att dra tillbaka Svenska kraftnäts uppdrag att bygga ut transmissionsnätet till havs. Den föreslagna förordningsändringen riskerar att skapa ytterligare fördröjningar och osäkerheter i den planerande utbyggnaden av havsbaserad vindkraft. 

Det förslag som regeringen nu har remitterat minskar Svenska kraftnäts möjlighet att långsiktigt planera elnätet i takt med det ökade elbehovet och den nödvändiga utbyggnaden av elproduktion. Det behövs en helhetssyn över både utbyggnaden av elproduktionen och de kommande anslutningarna till elnätet. Utbyggnaden av den förnybara elproduktionen i Sverige bygger idag på investeringsviljan hos privata aktörer. Svensk Vindenergi anser därför att regeringen bör ge Svenska kraftnät i uppdrag att skyndsamt skapa förutsättningar för att ansluta havsbaserad vindkraft till elnätet.  

– Havsbaserad vindkraft är storskaligt och kräver mångmiljardinvesteringar, vilket i sin tur kräver stabila förutsättningar. Energipolitiken behöver mer långsiktiga spelregler för att privata intressen ska vilja investera och bygga ut produktion och distribution, så att svenskt näringsliv och kommuner kan fortsätta att elektrifiera och expandera,  säger Lina Kinning, ansvarig för havsbaserad vindkraft, Svensk Vindenergi

Alternativkostnaden för att klara klimatmålen och att säkra Sveriges konkurrenskraft är hög om de planerade havsvindsparkerna inte byggs och därmed inte kan leverera el i den takt som industrin behöver. Svensk Vindenergi beklagar även att konsekvensanalysen av förslaget inte omfattar ett resonemang om förslagets påverkan på investeringsviljan i havsbaserad vindkraft. Det finns inte heller tillräckliga konsekvensanalyser av hur elpriser och behovet av förstärkningar i stamnätet från norr till söder påverkas.

Källa: Svensk Vindenergi