Sjöfarten behöver skyddas när vindkraften till havs byggs ut

Fartyg på väg in mot Luleå hamn. Fotograf/Källa: Fredrik Broman

För att vindkraft till havs inte ska bli ett hinder för sjöfarten måste den utformas med hänsyn till sjöfartens villkor. En full utbyggnad skulle innebära stora konsekvenser för sjöfarten. Det menar Sjöfartsverket, efter att Energimyndigheten presenterat sin rapport om nya områden för havsbaserad vindkraft till regeringen i dag.

Just nu planeras havsbaserad vindkraft för fullt runt om i Sverige och hos Sjöfartsverket pågår ett intensivt arbete med att bedöma ansökningar utifrån sjöfartens perspektiv.

- Vår roll är att skydda sjöfarten och farlederna. I grunden ser vi positivt på förnybar energi så länge det inte stör ut sjöfarten, säger Joel Smith, infrastrukturdirektör på Sjöfartsverket.

Sjöfarten står för cirka 90 procent av alla godstransporter till och från Sverige. Sjötrafikstråk i svenska farvatten består framförallt av internationell trafik. En förändring av farleder kan för hamnar, redare och godsägare innebära dyra omvägar och även större miljöpåverkan.

- Sjöfartsverket anser att regeringen måste ta hänsyn till sjöfartens intressen när de beviljar plats för havsbaserad vindkraft. Det är viktigt att vi undviker att skapa flaskhalsar och spärra av stora områden för viktig godstrafik, säger Joel Smith.

För att kunna använda farleder krävs även ett säkerhetsavstånd för att ge sjöfarten en möjlighet att agera enligt de regler som finns till sjöss, exempelvis väjningsregler.

- Placeras vindkraftsparker alltför nära farleder kommer sjösäkerheten påverkas negativt, säger Joel Smith.

Havsbaserad vindkraft påverkar inte minst också vintersjöfarten, framförallt i Bottenviken. Vintertid säkerställs sjöfarten till hamnarna där tack vare Sjöfartsverkets isbrytare. I en genomlysning av hur isbrytartrafiken gått genom åren syns tydligt att de tagit sig fram just där vindkraftsparker planeras.

- Isbrytarna kör inte samma vägar hela tiden, utan måste ta de vägar som går utifrån isläget. Vi är bekymrade över vilken påverkan vindkraftsparker kan få för issjöfarten och välkomnar att Energimyndigheten föreslår att detta ska utredas närmre, säger Joel Smith.

Sjöfartsverket menar att sjöfarten kan samverka och samexistera med vindkraftsparker om rätt förutsättningar ges och om hänsyn tas till sjöfartens säkerhet.

- Att vindkraftsparker utgör fasta, fysiska hinder försvårar visserligen, men omöjliggör inte samexistens, säger Joel Smith.

Källa: Sjöfartsverket