EU:s elmarknad ska reformeras

Foto: Pxhere

EU- kommissionen har föreslagit att utformningen av EU:s elmarknad ska reformeras för att snabbare öka andelen förnybar energi och utfasningen av gas, göra konsumenternas utgifter mindre beroende av instabila priser på fossila bränslen, bättre skydda konsumenterna mot framtida pristoppar och eventuell otillbörlig marknadspåverkan samt göra EU:s industri ren och mer konkurrenskraftig.

EU har i över 20 år haft en effektiv, välintegrerad elmarknad. Konsumenterna har kunnat dra nytta av de ekonomiska fördelarna med en inre energimarknad. Den har också säkerställt försörjningstryggheten och främjat processen för minskade koldioxidutsläpp. Den energikris som utlöstes av Rysslands invasion av Ukraina har understrukit behovet av att anpassa elmarknaden för att bättre stödja den gröna omställningen och erbjuda energikonsumenter, både hushåll och företag, bred tillgång till förnybar, icke-fossil el till överkomliga priser. 

Den föreslagna reformen omfattar ändringar av flera EU-rättsakter – särskilt elförordningen, eldirektivet och Remit-förordningen. Reformen omfattar åtgärder som ger incitament till mer långsiktiga avtal som bygger på icke-fossil energiproduktion. Det införs renare, flexibla lösningar i systemet för att möjliggöra konkurrens med gas, t.ex. efterfrågeflexibilitet och lagring. Tack vare dem kommer konsumenternas utgifter för el i mindre utsträckning att påverkas av de fossila bränslena, och de lägre kostnaderna för förnybar energi kommer att synas på fakturan. Dessutom kommer den föreslagna reformen att främja en öppen och rättvis konkurrens på de europeiska grossistmarknaderna för energi genom att öka marknadens transparens och integritet.

Att bygga upp ett energisystem som är baserat på förnybar energi är inte bara avgörande för att sänka kostnaderna för konsumenterna, utan också för att säkerställa en hållbar och oberoende energiförsörjning till EU, i linje med den europeiska gröna given och REPowerEU-planen. Reformen, som är en del av industriplanen i den gröna given, kommer också att göra det möjligt för den europeiska industrin att få tillgång till förnybar icke-fossil energiförsörjning till ett överkomligt pris, vilket är en nyckelfaktor för utfasningen av fossila bränslen och den gröna omställningen. För att vi ska nå våra energi- och klimatmål måste utbyggnaden av förnybar energi tredubblas fram till slutet av detta årtionde.

Bättre skydd och inflytande för konsumenter 

Höga och instabila priser, som de som rådde under 2022 till följd av Rysslands energikrig mot EU, har inneburit en alltför stor börda för konsumenterna. Genom förslaget kommer konsumenter och leverantörer att kunna dra nytta av ökad prisstabilitet som bygger på teknik för förnybar och icke-fossil energi.  Framför allt kommer det att ge konsumenterna ett brett utbud av avtal och tydligare information innan de tecknar avtal så att de har möjlighet att på ett säkert och långsiktigt sätt binda priserna för att undvika onödiga risker och instabilitet. Samtidigt kommer de att kunna välja avtal med dynamisk prissättning för att dra nytta av prisvariationer och använda el när det är billigare (t.ex. för att ladda elbilar eller använda värmepumpar).

Utöver att öka konsumenternas valmöjligheter syftar reformen till att främja prisstabilitet genom att minska risken för att leverantörer inte kan uppfylla sina skyldigheter. Enligt förslaget ska leverantörerna hantera prisrisker åtminstone för de volymer som bygger på fasta avtal för att de ska vara mindre exponerade för pristoppar och marknadsvolatilitet. Medlemsländerna är också skyldiga att utse sistahandsleverantörer så att ingen konsument blir utan el.

Skyddet av sårbara konsumenter förbättras också avsevärt. Enligt den föreslagna reformen ska medlemsländerna skydda sårbara konsumenter med försenade betalningar från att få strömmen avstängd. Det gör det också möjligt för medlemsstaterna att i händelse av en kris utvidga de reglerade slutkundspriserna till att omfatta hushåll och små och medelstora företag.

Enligt förslaget uppdateras också reglerna om delning av förnybar energi. Konsumenterna kommer att kunna investera i vindkrafts- och solfångarparker och sälja överskottsenergi från takmonterade solcellspaneler till sina grannar, inte bara till sin leverantör. Till exempel kommer hyresgäster att kunna dela överskottssolenergi med en granne.

För att förbättra energisystemets flexibilitet kommer medlemsländerna nu att behöva bedöma sina behov och fastställa mål för att öka flexibiliteten i fråga om icke-fossila bränslen. De kommer att kunna införa nya stödsystem särskilt för efterfrågeflexibilitet och lagring. Reformen gör det också möjligt för systemansvariga att få till stånd en minskning av efterfrågan under högförbrukningsperioder. Parallellt med detta förslag har kommissionen i dag också utfärdat rekommendationer till medlemsländerna om att främja innovation, teknik och kapacitet när det gäller lagring.

Öka energikostnadernas förutsägbarhet och stabilitet för att främja industrins konkurrenskraft

Under det senaste året har många företag drabbats hårt av synnerligen instabila energipriser. För att öka EU-industrins konkurrenskraft och minska dess exponering för prisvolatilitet föreslår kommissionen att man ska underlätta införandet av mer stabila långsiktiga avtal, t.ex. energiköpsavtal, genom vilka företagen kan skaffa sig egna direkta leveranser av energi och därmed dra nytta av stabilare priser som härrör från förnybar och icke-fossil energiproduktion. För att avlägsna nuvarande hinder, såsom köparnas kreditrisker, är medlemsstaterna genom reformen skyldiga att se till att det finns marknadsbaserade garantier för energiköpsavtalen.

För att ge energiproducenterna intäktsstabilitet och skydda industrin från prisvolatilitet måste allt offentligt stöd till nya investeringar i inframarginell och tilldelad förnybar och icke-fossil elproduktion ske i form av dubbelriktade differenskontrakt och medlemsländerna måste kanalisera överintäkter till konsumenterna. Dessutom kommer reformen att främja likviditeten på marknaderna för långsiktiga kontrakt som binder framtida priser, så kallade terminskontrakt. På så sätt kan fler leverantörer och konsumenter skydda sig mot alltför instabila priser under längre tid. 

Det kommer också att införas nya skyldigheter för att underlätta integreringen av förnybar energi i systemet och öka förutsägbarheten för produktionen. Skyldigheterna inbegriper krav på transparens för systemansvariga när det gäller överbelastning av nätet och tidsfrister för handel som ligger närmare realtid.

För att säkerställa konkurrensutsatta marknader och öppen prissättning kommer Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) och de nationella tillsynsmyndigheterna att få bättre möjligheter att övervaka energimarknadens integritet och öppenhet. I synnerhet kommer den uppdaterade förordningen om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (Remit) att säkerställa bättre datakvalitet och stärka Acers roll i utredningar av eventuella fall av marknadsmissbruk av gränsöverskridande karaktär. På det hela taget kommer detta att stärka skyddet för EU:s konsumenter och industri mot alla slag av marknadsmissbruk.

Vad händer nu?

Den föreslagna reformen måste nu diskuteras och godkännas av Europaparlamentet och rådet innan den träder i kraft.     

Källa: EU- kommissionen