Svenska vindenergi - Branschens bidrag till stärkt biologisk mångfald

Foto: Pxhere

I samband med den pågående FN-konferensen om biologisk mångfald lyfter vindkraftsbranschen de mål om naturpositiva vindkraftsparker som flera av Svensk Vindenergis medlemsföretag jobbar efter.

FN-mötet i Kanada, mötet där världens länder nu ska enas om ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald. Den globala uppvärmningen är ett av de största hoten mot biodiversiteten. Vindkraften spelar en avgörande roll för att hålla nere den globala medeltemperaturen genom att minska växthusgasutsläppen. Samtidigt har all infrastruktur en lokal miljöpåverkan.  

– Flera av Svensk Vindenergis medlemsföretag arbetar för att stärka den biologiska mångfalden. Flera har även formulerat mål om naturpositiva vindkraftsparker till 2030. Vi har nu startat ett strategiskt arbete för att hjälpa dessa företag att nå hela vägen fram, samtidigt som vi skapar förutsättningar fler medlemsföretag att komma igång, säger Daniel Badman, vd för Svensk Vindenergi.

Naturpositiva vindkraftsparker 2030 innebär att de vindkraftsparker som byggs då ska ha förutsättningarna att utvecklas över sin livstid. Det handlar om att inte bara vara nettonoll, dvs. neutrala, i sin naturpåverkan. Det handlar om att sätta in extra insatser som lämnar platsen med högre naturvärden efter etablering än före. Svensk Vindenergi åtar sig bland annat att stötta medlemsföretagen med:

  • Kartläggning av påverkan för att identifiera prioriteringar
  • Identifiering kunskapsluckor och behov av ytterligare forskning
  • Forum för erfarenhetsutbyte och informationsdelning
  • Förankring av branschgemensam mätmetod