Svensk Vindenergi - alla fossilfria energislag behövs för att ställa om Sverige

Foto: Unsplash

Nu måste elektrifieringsstrategin gå från ord till handling, och då behövs alla kraftslag för att ställa om Sverige, skriver Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi och Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen, på Dagens Industri Debatt den 21 oktober 2022.

Den nya regeringen har presenterat de övergripande målen för sin energipolitik. Vi hoppas nu att den lever upp till sina löften om teknikneutralitet och satsar på alla fossilfria energislag och tekniska lösningar för att elektrifiera Sverige. Diskussionen om vilket energislag som är bäst är nu förlegat. Lita till att marknaden klarar att leverera det elsystemet behöver om politiken sätter de långsiktiga spelreglerna och kommer överens över partigränserna.

Möjligheterna till att elektrifiera industrin och transportsektorn kommer att avgöra om Sverige blir en av världens första fossilfria ekonomier eller inte. Ska vi lyckas måste Sverige snabbt bygga ut elsystemet till det dubbla. Då krävs all tillgänglig fossilfri teknik som finns på marknaden. För att säkerställa el där och när den behövs till konkurrenskraftiga och rimligt stabila priser behöver funktioner i elsystemet som leder till detta identifieras och kravställas teknikneutralt. 

Sveriges nya regering står inför sällan skådade utmaningar och möjligheter. En av dessa är elförsörjningen som idag har stora problem både i Sverige och övriga EU. Elpriserna har skenat vilket delvis beror på att det produceras för lite el i södra Sverige, som i sin tur leder till att överföringskapaciteten från norr måste begränsas för att upprätthålla säkerheten och balansen i näten. Den viktigaste faktorn är dock att gasleveranserna från Ryssland till Europa mer eller mindre strypts.

För att överkomma problemet med höga elpriser och nyttja de enorma möjligheter som kommer med elektrifieringen, är den viktigaste åtgärden att öka produktionen av el. Då behövs både mer vindkraft och ny kärnkraft. Idag är utbyggnaden av vindkraft omkring 7-9 TWh/år och den takten måste upprätthållas framöver därför att industrier vill ha både el och vätgas för att behålla konkurrenskraften och genomföra klimatomställningen. Nu behövs enorma investeringar över hela landet för att leverera åtminstone dubbelt så mycket el. 

Svenska företag levererar redan idag de allra senaste tekniska lösningarna inom energiteknik till andra länder när deras nya elsystem byggs upp. Detta är teknik som inte används i Sverige eftersom den inte efterfrågas i upphandlingar eller drivs av nuvarande marknadsmodell där stödtjänster inte premieras i den utsträckning som skulle behövas. Detta behöver förändras. 

En elektrifierad svensk industri kan ge enorma exportmöjligheter av koldioxidfria produkter och lösningar som kan minska de globala växthusgasutsläppen. Redan idag bidrar svensk industri med ca 26 miljoner ton minskade koldioxidutsläpp globalt, vilket är mer än hälften av de svenska territoriella utsläppen.    

De tekniska förutsättningarna för ett dubbelt så stort elsystem finns redan, men politiken släpar efter. Svensk Vindenergi och Teknikföretagen har tillsammans medlemmar som kan bidra med tekniken som behövs. Men vi behöver en regering som tar krafttag nu och tar bort de hinder som är i vägen. Det handlar om att:

 • Tillståndsprocesserna för både elproduktion och elnät behöver effektiviseras och förkortas. Vindkraftsprojekt på land och till havs ligger nu och bara väntar på tillstånd och den nya SMR-tekniken (Små Modulära Reaktorer) som växer fram i andra länder behöver ett nytt regelverk. REPowerEU sätter en tidsgräns för tillståndsförfarandet som snarast bör införas i Sverige.
   
 • Se till att den senaste och mest innovativa tekniken används och fortsätter att utvecklas i Sverige. Satsa mer på forskning, utveckling och kommersialisering av teknik för Sveriges nya elsystem. Effektiv lagringsteknik i anslutning till kraftproduktion, digitala lösningar som bidrar till flexibilitet samt den senaste tekniken för elnät måste snabbt få bidra på den svenska marknaden. Svenska Kraftnät behöver ställa krav på detta i sina upphandlingar. Här finns lärdomar att hämta från våra närmaste grannländer, Finland och Norge.
   
 • Politiken behöver få hela Sverige att se möjligheterna med elektrifieringen.  Människor och kommuner måste känna sig delaktiga och välkomna ny elproduktion och elnät i sin närhet. Till detta hör även att se över om elproduktion och elnätsdragning kan överordnas andra intressen och bli ett utpekat riksintresse. Incitiamentsutredningen för vindkraftsutbyggnad bör ges prioritet och måste garantera att kostnadsökningar för elproduktion undviks. Tidplanen måste hållas.
   
 • Satsa mer på utbildningsplatser med hög kvalitet, inte minst inom ingenjörsyrken. Efterfrågan på elektrifieringskompetens ökar snabbt och utbildningssystemet måste hinna i fatt.
   
 • Utveckla marknadsmodellen – så att den bidrar till att elsystemet skalas upp i balans. Stödtjänstmarknaden bör utvecklas så att aktörer som bidrar med nyttor för att stabilisera elsystemet i större utsträckning får betalt för dessa – på ett teknikneutralt sätt. Elmarknadsmodellen bör även kompletteras med mekanismer som premierar investeringar i reglerbara och flexibla resurser, exempelvis vätgasproduktion och andra energilager – även här på ett teknikneutralt sätt. De 400 miljarder som aviserats för kreditgarantier måste vara teknikneutralt och omfatta alla lösningar som bidrar till ett planerbart elsystem.
   
 • Marknaden klarar att leverera det som behövs om politiken sätter långsiktiga spelregler och kommer överens över partigränserna. När styrning behövs måste den vara teknikneutral och ge alla lösningar samma förutsättningar. När en teknik är omogen och det fortsatt behövs forskning, utveckling och demonstration finns utrymme för breda incitament som ger alla lösningar möjligheter att ta sig till marknaden.

Nu är det hög tid att ta tag i alla delar av elektrifieringsstrategin och gå från ord till handling om vi ska hinna först till fossilfrihet och samtidigt utgöra ett välfärdsland som andra vill ta efter och även handla varor, tjänster och lösningar med. Svenska teknikföretag och vindkraftsbranschen är redo.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi, Klas Wåhlberg, vd, Teknikföretagen