Ilmatar Offshore påbörjar bottenundersökning norr om Åland

Foto: Ilmatar Offshore

Nu inleder det finska energibolaget Ilmatar tekniska undersökningar av bottenförhållandena på 600 kvadratkilometer havsområde norr om Åland. Den planerade vindparken är tänkt att kopplas ihop med både Sverige och Finland och förväntas producera cirka 10 procent av Finlands nuvarande årliga elkonsumtion.
– Det här är ett operativt startskott för Ilmatars satsning på havsbaserad vindkraft, säger Anna Häger, regionchef för Ilmatar Offshore.

De tekniska undersökningarna av havsbotten som Ilmatar Offshore nu inleder ligger inom de områden i havet norr om Åland som i Ålands havsplan pekas ut som lämpliga för havsbaserad vindkraft. Ytan är cirka 600 kvadratkilometer fördelat på två områden, och med idag existerande turbinteknik har vindparkerna potential för 2,1 GW effekt och 10 TWh årlig produktion. Anslutningar planeras till det svenska SE3-området samt till Finland.

– Det här är ett operativt startskott för Ilmatars offshore wind-satsning. Vindparkerna Stormskär och Väderskär övergår nu formellt till status som utvecklingsprojekt hos Ilmatar, säger Anna Häger, regionchef för Ilmatar Offshore.
Den finska Försvarsmakten har lämnat ett utlåtande och motsätter sig inte Ilmatar Offshores undersökningar och byggnation av vindkraft inom områdena. Undersökningstillstånd från Ålands landskapsregering beviljades i slutet av augusti 2022.

bild
Källa: Ilmatar Offshore

Finansieras av Ilmatar Offshore
Bottenundersökningarna finansieras av Ilmatar Offshore och kontrajterade för att utföra arbetet är det finska företaget Arctia, och deras fartyg Kaiku. Preliminärt ska arbetet vara färdigt i början av 2023, varpå det insamlade materialet analyseras och utgör bas för det fortsatta arbetet med Ilmatars miljökonsekvensbedömning.
Satsningen på bottenundersökningarna är en betydande investering för Ilmatar Offshore, men innebär även att bolaget nu tar täten i arbetet med att bygga storskalig havsbaserad vindkraft i åländska vatten. 

–  Den här typen av grundlig, teknisk analys av havsbotten är vi först med att utföra i åländska vatten. Det är kostsamt, men en nödvändig satsning för att göra en bra och omfattande miljökonsekvensbedömning, säger Anna Häger.

Akustiska undersökningsmetoder
Arctia är specialister på marinteknisk kartering och använder sig av flera olika undersökningsmetoder – multibeam-ekolod, side-scan sonar, penetrerande ekolod och seismisk boomer. 

– Eftersom undersökningarna utförs akustiskt, alltså med hjälp av ljudvågor, berör vi inte havsbotten. Alla instrument arbetar med relativt höga frekvenser och låg akustisk effekt och orsakar inga skador på marina djur eller undervattensvegetation, säger Patrik Niskanen, projektledare hos Arctia. 

Resultaten omfattar högupplösta bilder av havsbotten, information om bottensediment och underliggande berggrund samt djupförhållanden inom hela området.

Detaljerad data 
Miljö- och marinbiolog Stefan Husa, ledande expert inom havsplanering hos Ilmatar, säger att resultaten av undersökningarna har stor påverkan på hur projektet utformas.

– De data vi får från Arctia är mycket detaljerade och på sikt avgörande för exakt var såväl parkerna som de enskilda turbinerna kan och bör placeras för att minimera påverkan på havsmiljö, djurliv och kulturarv. Utan reell kunskap om bottenmiljön är alla prognoser kring vindparkernas potential och utformning faktiskt just prognoser. Därför startar vi med tekniska bottenundersökningar, i stället för till exempel analys av befintliga data eller enklare provtagningar. Vi bygger vår kunskap nerifrån och upp.