Fundamenten till vindkraftverken på Stenkalles grund konstrueras av Inhouse Tech

Foto: Inhouse Tech

På Stenkalles grund i Vänern ska Cloudberry Clean Energy bygga 18 vindkraftverk med en samlad effekt om 100 MW. Vattendjupet där vindkraftsparken ska byggas är mellan 5 och 15 m. På sjöbotten placeras betongfundament som sticker upp ett par meter över vattenytan där de ansluts till vindkraftstornet. Infrakraft har anlitats som entreprenör för att utföra arbetena med fundamenten och Inhouse Tech kommer, för Infrakrafts räkning, att konstruera fundamenten.

Betongfundamenten utförs som koniska skal som prefabriceras på land, för att sedan skeppas ut med pråm och lyftas ner på sjöbotten. Lyftförfarandet är en nyckelfaktor i projektet då vikten för de prefabricerade fundamenten uppgår till 650 ton. På sjöbotten pallas fundamenten temporärt för att ligga i våg för att sedan undergjutas så att en god anliggning mellan berg och fundament erhålls. Därefter borras och injekteras stag fast i berget från fundamentets topp för att på så sätt kunna spänna fast hela fundamentet i berggrunden. Slutligen kan vindkraftstorn och turbin monteras på fundamentet.