Svenskvindenergi - Utbyggnad av transmissionsnätet i svenskt sjöterritorium

Foto: Svenska kraftnät

Svenska Kraftnät har redovisat ett regeringsuppdrag med en plan för utbyggnad av transmissionsnätet i svenskt sjöterritorium. Affärsverket har gjort ett gediget och genomarbetat arbete och Svensk Vindenergi är positiva till flera delar i redovisningen.

Elanvändningen förväntas öka stort och snabbt. För att den havsbaserade vindkraften ska kunna bidra till att möta den ökande efterfrågan på el är anslutningen en avgörande faktor.

Det är positivt att Svenska kraftnät har arbetat fram två alternativ för anslutning, ett för direktanslutning som utvecklaren själv bekostar och ett där Svenska kraftnät bygger ut en anslutningspunkt till svenskt sjöterritorium. Det är också positivt att man pekar ut 6 prioriterade områden och aviserar ytterligare en utlysning för fler områden. I det arbetet är det viktigt med samordning med uppdraget om att möjliggöra ytterligare 90 TWh i enlighet med den pågående uppdateringen av havsplanerna.

Dock finns en risk att projekten fördyras och försenas i och med att Sverige, till skillnad från andra länder, valt att inte ansöka om undantag från statsstödsreglerna. Ett undantag hade möjliggjort anslutningspunkter i ekonomisk zon och dessutom inte begränsat storleken på parkerna som med nuvarande villkor.

En annan uppenbar risk är att Svenska kraftnäts bedömning av projektens lämplighet blir ytterligare en prövning i ett redan spretigt och krångligt förfarande. Vi ser tvärtom ett behov av ökad samordning av tillståndsprocessen för kortare tillståndstider. Det är något som också är aktuellt i EU-kommissionens RePower EU-paketRepowers med åtgärder för kortare tillståndstider.

  • Det bra att förutsättningarna för anslutning klargörs. Minskade oklarheter leder till minskade risker, vilket är viktigt för investeringsbesluten som krävs för att utbyggnaden ska komma igång, säger Lina Kinning, ansvarig för havsbaserad vindkraft på Svensk Vindenergi.

Svensk Vindenergi analyserar rapporten vidare och ser mycket fram emot fortsatt god dialog med Svenska Kraftnät i det fortsatta arbetet.

Slutligen skulle det vara värdefullt om Svenska kraftnät skyndsamt klargör om den sammanlagda preliminära investeringen på 30-42 miljarder kronor till år 2035 ska skrivas av på 30 eller 50 år, och att investeringen ska ge 40 TWh ny elproduktion.

  • Vår bedömning är att om man slår ut investeringen på 30 år så handlar det om en kostnad på cirka 1,2 öre/kWh för elnätskunderna, avslutar Lina Kinning.

Länk till rapporten finns HÄR!

Källa: Svenska kraftnät