Svensk Vindenergi - Fördubblad handläggningstid för vindkraft i domstol

Foto: Thomas Reaubourg/Unsplash

Under förra året fördubblades den tid det tar för mark- och miljödomstolarna att fatta beslut om en vindkraftsansökan. Under perioden 2014 till 2020 tog det mark- och miljödomstolarna i genomsnitt ett år att fatta beslut om överklagade vindkraftsansökningar, men för de beslut som fattades under 2021 tog det nästan två år. Det framgår av en ny sammanställning av handläggningstider för landbaserad vindkraft, som Westander Klimat och Energi upprättat på uppdrag av Svensk Vindenergi.

Sammanställning av handläggningstider för landbaserad vindkraft

– Det går snabbt, i normalfallet 2 år, att bygga vindkraft. Den tidsmässigt begränsande faktorn är tillståndsprocesserna – som riskerar att bromsa den nödvändiga elektrifieringen, klimatomställningen och frigörelsen från rysk gas och olja, säger Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi.

I genomsnitt har det tagit drygt fyra år från samråd till slutligt beslut. Om man i stället utgår från tidpunkten då ansökan lämnades in tog det 26 månader innan beslut i länsstyrelsens miljöprövningsdelegation (MPD), 12 månader innan Mark- och miljödomstolen (MMD) beslutade om det överklagade ärendet och ytterligare 14 månader innan Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) fattade sitt beslut.

EU:s reviderade förnybarhetsdirektiv, artikel 16, anger att tidpunkten från ansökan till beslut i första instans får vara i högst två år, inklusive samtliga relevanta förfaranden vid behöriga myndigheter.

– Den svenska implementeringen av EU-direktivet blev inte bra, eftersom det inte infördes någon tidsfrist. Regeringen bör snarast ändra förordningen, införa tidsfristen högst två år och låta tidsfristen omfatta all elproduktion och alla elnät, säger Daniel Badman.

Detta skulle ligga i linje med EU-kommissionens handlingsplan REPowerEU som bland annat ska ”drastiskt påskynda tillståndsprocesserna” för ny elproduktion.

Den nya statistiken omfattar 281 landbaserade vindkraftsansökningar som sedan 2014 har beslutats i första instans. I promemorian kartläggs tidpunkt för beslut i de tolv miljöprövningsdelegationerna (MPD), de fem mark- och miljödomstolarna (MMD) och Mark- och miljööverdomstolen (MÖD).

  • För de 223 ansökningar där det finns datum för samråd, har det i genomsnitt tagit 530 dagar (17 månader) från samråd till inlämnad ansökan.
  • För de 202 ansökningar där det finns datum för samråd och det fattats ett beslut, har det i genomsnitt tagit 1 547 dagar (51 månader) från samråd till beslutet i MPD, MMD eller MÖD.
  • För de 281 ansökningar där beslut har fattats av MPD har det i genomsnitt tagit 792 dagar (26 månader) att fatta beslut efter ansökan lämnats in.
  • För de 162 ansökningar där beslut har fattats av MMD har det i genomsnitt tagit 374 dagar (12 månader) att fatta beslut efter MPD fattat sitt beslut.
  • För de 39 ansökningar där beslut har fattats av MÖD har det i genomsnitt tagit 432 dagar (14 månader) att fatta beslut efter MMD fattat sitt beslut.
  • För perioden 2014 till 2020 tog det MMD i genomsnitt 366 dagar att fatta beslut, men för de fem beslut som fattades under 2021 tog det i genomsnitt 629 dagar.

Metoden

Sammanställningen har utgått från datum för beslut, inte när beslutet vann laga kraft. Det betyder att den samlade handläggningstiden varit längre än den angivna, i synnerhet när ett beslut har överklagats och den övre instansen valt att inte pröva beslutet, alternativt när det övre instansen beslutat att återförvisa ett ärende till lägre instans. Det finns en handfull ansökningar där handläggningen varit mycket komplicerad och där ansökan återförvisats. Sammanställningen har i dessa fall utgått från det första beslutet som fattades av MPD, MMD respektive MÖD.