Tekniska verkens resultat ökar förutsättningarna för resurseffektivitet

Vindkraft, Länsmansberget. Foto: Tekniska verken

Tekniska verken-koncernen lämnar in sin bokslutskommuniké för 2021. Resultatet uppgår till 764 miljoner kronor, vilket är 114 miljoner kronor mer än förra året. Elförsäljningen från vattenkraft, vindkraft och kraftvärme ökade jämfört med föregående år och låga temperaturer gynnade fjärrvärmeförsäljningen. De höga elpriserna var fördelaktiga för koncernens energiproduktion, medan de påverkade resultatet negativt för koncernens elhandel.

Under året har Tekniska verken bland annat satsat på att fortsätta utbyggnad av vindkraft, utveckla biogasen, trygga kapaciteten i elnätet och leveranssäkra fjärrvärmen. Nettoinvesteringarna under året uppgick till drygt en miljard kronor.   

- En viktig klimatåtgärd med stor nytta är vår nybyggda gastäta gödselbrunn. Den minskar våra utsläpp från biogasproduktionen med drygt 2 000 ton koldioxidekvivalenter, samtidigt som produktionen av biogas ökar med cirka 300 000 kilo per år, säger Charlotta Sund, Tekniska verkens vd och koncernchef.  

Nödvändig satsning på framtidens energimarknad och cirkularitet  
Tekniska verken har fokus på resurseffektivitet om det så handlar om kundernas behov av värme och el, återvinning eller digitalisering. Koncernen har under 2021 fortsatt att förflytta sig från ett linjärt till ett cirkulärt resursutnyttjande där allt ska ingå i ett miljömässigt, samhällsmässigt och affärsmässigt kretslopp. Omställningen utmanar och involverar alla medarbetare i koncernen, enligt Charlotta Sund.   

En av utmaningarna är att minska plastförbränningen.  

- Under året har vi infört nya sorteringsrutiner för hårdplast på våra återvinningscentraler, så nu materialåtervinner vi den istället för att elda den för energiåtervinning. Det är ett bra exempel på hur vi klättrar på avfallstrappan. Våra kunder har också tagit stora kliv när det gäller att se på avfall som en råvaruresurs, menar Charlotta Sund.    

Investeringar i förnybar elproduktion och digitalisering 
- För att Sverige ska nå målet om 100 procent förnybar elproduktion år 2040 är vindkraften en central del. Under året har vi både invigt en ny vindkraftspark och påbörjat utbyggnaden av nästa i Sunne. Vindkraft är mycket gynnsam för både klimatet och för vår affär, säger Charlotta Sund.   

Tekniska verken har fortsatt fiberanslutningarna framförallt på landsbygden och under året har Linköping nått det nationella målet om att 95 procent av hushållen ska ha möjlighet till minst 100 megabit per sekund bredbandstjänst.  

- Att kunna surfa med en snabb, pålitlig och driftsäker uppkoppling är en viktig del i att skapa ett mer resurseffektivt samhälle, avslutar Charlotta Sund.  

Prisnivån på de flesta av koncernens produkter och tjänster har fortsatt att ligga under, eller mycket under, genomsnittspriserna i Sverige.