Lättnader för mikroproducenter av förnybar energi

Foto: Sven Dittmar/Wikimedia Commons

Regeringen vill underlätta för mikroproducenter av förnybar el genom att i de flesta fall ta bort nätavgiften för dem, även om de bara är producenter.

Förslaget som finns beskrivet i lagrådsremissen ”Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller nätverksamhet” tillstyrks av de flesta remissinstanser, dock med undantag av Vattenfall. Vattenfall pekar på att en ändrad anslutning från konsumtion till enbart produktion kan påverka elnätet i stort och föranleda nätinvesteringar som kundkollektivet får bekosta.

Förslaget går ut på att en mikroproducent av till exempel solenergi eller vindkraft ska kunna undantas från nätavgiften för inmatning utan att vara nettoanvändare av el.

Bakgrunden till förslaget är att regeringen tycker att det är angeläget att de allra minsta mikroproducenterna, det vill säga de som kan ha rätt att undantas från nätavgiften, får starka incitament att investera och producera förnybar el.

”Kravet på att mikroproducenten ska vara nettoanvändare kan avhålla nya producenter från att investera i mikroproduktionsanläggningar, eftersom även små avgifter har betydelse för om en sådan investering ska ske eller inte. Kravet kan även medföra att befintliga mikroproducenter minskar sin produktion för att inte vara tvungna att betala nätavgiften för inmatning. Kravet på att mikroproducenten måste vara nettoanvändare under ett kalenderår innebär även en administrativ börda för nätföretagen”, skriver regeringen i lagrådsremissen.