Kompetenssatsningen för energiomställningen är framgångsrik

Foto: Natalya Letunova/Unsplash

De senaste tio åren har Energimyndigheten bidragit till att 829 doktorander och licentiater utbildats inom olika discipliner. Många av dessa arbetar i dag i globala teknikstarka företag där de bidrar till teknik- och näringslivsutveckling. Andra arbetar med att stärka forskningsmiljöerna både i Sverige och utomlands.

Energimyndigheten har sedan tidigare identifierat ett framtida kompetensbehov för forskarutbildade inom energiområdet som centralt för samhällets energi- och klimatomställning. Därför har vi sedan tio år tillbaka aktivt bidragit till att 829 doktorander och licentiater har utbildats.

– Tillgång till ny kunskap och nya kompetenser för det framtida energisystemet och en accelererad klimatomställning kommer att behövas inom samhällets alla delar. Utmaningarna förändras ständigt och vi anpassar oss till dessa nya förutsättningar genom att fortsätta med strategiska satsningar på kompetens. Detta stärker också den långsiktiga konkurrenskraften för svenskt näringsliv inom energi- och klimatområdet, säger avdelningschef Rémy Kolessar.

Nu har Energimyndigheten gjort en utvärdering av utbildningsinsatsen, och den visar att:

  • 40 procent av doktoranderna, verkar idag i relevanta positioner inom globala och teknikstarka företag bland annat Volvo AB, Scania, Vattenfall, ABB, Akzo Nobel och Northvolt.
  • Ett sextiotal av de tidigare doktoranderna är verksamma i företag utomlands.
  • Minst 35 av Energimyndighetens doktorander är aktiva i mindre företag eller startups inom energiområdet med fokus på exempelvis solceller, batterier, vågkraft, vindkraft, dammsäkerhet, förbränning och AI.
  • Drygt tio av de tidigare doktoranderna är verksamma i egenstartade företag, och mer än hälften av dessa företag har verksamhet eller kunder internationellt.
  • 90 patent kan kopplas till tidigare forskarstuderanden.

– Vi satsar på bred kompetensförsörjning för omställningen, även för offentliga aktörer och de som arbetar med policyfrågor. I dagarna öppnar en utlysning i det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Forskarskolan Energisystem. Satsningen utmärker sig med stark vetenskaplig kvalitet och hög andel kvinnor, cirka 70 procent, säger Viveca Sjöstedt, ansvarig för Forskarskolan Energisystem på Energimyndigheten.

Hög vetenskaplig nivå bland doktoranderna

Doktoranderna har också bedömts vetenskapligt, genom att deras prestationer har jämförts med de prestationer som krävs för att tillhöra de fem procent (top 5 %) respektive 10 procent (top 10 %) mest produktiva och citerade forskarna i Sverige.

Ungefär 13 procent av doktoranderna som Energimyndigheten finansierat publicerar i nivå med top 5 %. Cirka 23 procent av doktoranderna är i nivå med top 10 %-forskarna.

Källa: Energimyndigheten