Kävlinge kommun ger rött ljus till ny vindkraftspark i Öresund

Foto: Sander Weeteling/Unsplash

Vindkraftsföretaget Eolus Vind undersöker möjligheterna för en ny vindkraftspark vid grundet Sjollen i Öresund och har bett om Kävlinge kommuns synpunkter inför en eventuell ansökan och miljökonsekvensbeskrivning. Kommunstyrelsen beslutade igår den 22 september att Kävlinge kommun ställer sig negativ till havsbaserad vindkraft i kommunen.

Parkområdet som Eolus Vind planerar är cirka 12 km långt och 2 km brett och ligger i Kävlinge och Malmö kommuner. En eventuell ansökan anges omfatta cirka 20 vindkraftverk, varav det närmast kusten beräknas ligga 4,6 km från Barsebäckhamn.

Kävlinge kommun ställer sig negativ till vindkraft i Öresund eftersom dess miljöpåverkan bedöms ha negativ effekt på djur- och växtlivet i området samt inverka på fiskeri, sjöfart och fritidsaktiviteter. Enligt förslag till statliga havsplaner är området inte heller utpekat för energiutvinning och området anses ha särskilt höga naturvärden av betydelse.

Inom kustområdet finns viktiga fågelbesittningar liksom områden för säl och tumlare. Det förekommer också viktiga biotoper som ålgräsängar, som har en särskild betydelse som uppväxt- och rekryteringsplats för fisk. Det är dessutom en av de mest trånga och exploaterade delarna av Öresund där all fartygstrafik till och från Östersjön ska samsas om utrymmet med både yrkesfiskare och friluftsaktiviteter.

- Det är inte vindkraften i sig vi är emot. Vindkraft är ett bra komplement till energiförsörjningen. Men det Skåne behöver idag är baskraft som fungerar hela året, dygnet runt, varje timme, säger Pia Almström, kommunstyrelsens ordförande.

Kävlinges kust är en av få kuststräckor i sydvästra Skåne som fortfarande inte är högt exploaterad. Enligt den översiktsplan som kommunen nu håller på att ta fram läggs stor vikt vid att bevara den öppna vyn över sundet.