Debatt: Utbyggd vindkraft ger tillväxt och lokal utveckling

Bild: Anette Wennberg

Det är klimatförändringarna, inte vindkraften, som är hotet mot vårt samhälle. Utbyggd vindkraft är tvärtom en förutsättning för att säkra industrins klimatomställning och tillväxt, som i sin tur är avgörande för lokalsamhällets utveckling och välfärd, replikerar Svensk Vindenergi i Värmlands Folkblad.

Företrädare för bland andra Föreningen svenskt landskapsskydd, FSL, uppmanar kommuner att stoppa vindkraftens utbyggnad. Artikelförfattarna underblåser oro, polariserar och sprider felaktiga fakta på ett sätt som är direkt skadligt för Sverige.

Det är klimatförändringarna, inte vindkraften, som hotar vårt samhälle. De värmeböljor och översvämningar som vi sett i sommar är just den sortens fenomen som blir allt vanligare i ett varmare klimat. Sverige och övriga världen måste göra allt för att stoppa klimatutsläppen snabbt.

Svensk industri, som tillsammans med transportsektorn står för de största utsläppen, har inlett stora satsningar för att ersätta fossil energi med grön el. Ska deras ökade behov av el tillgodoses krävs det mer vindkraft. Bara vindkraften kan byggas ut i den hastighet och skala som krävs för att förse industrin med grön el till lågt pris.

Omställningen inom industrin påverkar alla företag i försörjningskedjan. Från de största bolagen till de minsta underleverantörerna, i alla delar av landet. Klimatomställningen är avgörande för att svensk industri ska ha fortsatt tillväxt och vara konkurrenskraftig på en marknad som efterfrågar klimatneutrala produkter. Industrins tillväxt ger i sin tur jobb, utveckling och skatteintäkter lokalt. Vindkraften är inte på något sätt ett storstadsprojekt. Den möjliggör industrins omställning och är lokalt betydelsefull.

Det ska också understrykas att det finns en bred opinion för vindkraften. Fler än 8 av 10 svenskar är för en fortsatt utbyggnad av vindkraften, enligt SOM-insitutets senaste undersökning. Det är därtill fakta att vindkraften har minst negativ miljöpåverkan av de kraftslag som kan byggas ut i stor skala.

Sveriges kommuner har länge bidragit till vindkraftens utbyggnad och därmed också klimatomställningen, genom att peka ut byggbara områden och bevilja planerade projekt. På Svensk Vindenergi både tror och hoppas vi att kommunerna vill fortsätta vara en drivkraft för en bättre och hållbar framtid.

Text: Daniel Badman, VD, Svensk Vindenergi