Kommuner behöver bidra till klimatomställningen

Bild: Anette Wennberg

Justeringarna av det så kallade kommunala vindkraftsvetot som föreslås i betänkandet ”En rättssäker vindkraftsprövning” har rönt uppmärksamhet och debatten kryddas med påståenden som ”det kommunala självstyret hotas”, ”demokratin undergrävs” eller ”kommuner tvingas etablera vindkraft”.

Kommunens planmonopol kvarstår. Kommunen ska avgöra var i kommunen det är lämpligt med vindkraft och att ett positivt besked från kommunen är en förutsättning för att kunna lämna in en ansökan om tillstånd. Kommunens översiktsplan pekas ut som ett viktigt instrument. När översiktsplanen utarbetas vägs olika samhällsintressen mot varandra i en demokratisk process där även enskildas rättigheter beaktas.

Enligt förslagen ska kommunens lokaliseringsbesked motiveras, lämnas tidigt i processen och kunna överklagas. Det är bra och förenligt med de principer om saklighet och objektivitet som är centrala vid tillståndsprövningar och all annan myndighetsutövning.

Källa: Svensk Vindenergi