Över 110 miljarder i vindkraftsinvesteringar 2017 – 2024

Bild: Anette Wennberg

Sedan Energiöverenskommelsen har det beslutats eller aviserats vindkraftsinvesteringar om totalt över 110 miljarder kronor, visar Svensk Vindenergis färska sammanställning. När alla de nya vindkraftverken tagits i drift 2024 kommer el från vindkraft att stå för drygt en tredjedel av Sveriges elanvändning. 

De investeringsbeslutade eller aviserade projekt som tillkommer 2017 – 2024 har tillsammans 2 285 vindkraftverk med sammanlagd effekt 9 934 MW som kommer att producera 32,3 TWh förnybar el.

När Energiöverenskommelsen slöts 2016 var vindkraftens samlade elproduktion 15,5 TWh. Enligt Svensk Vindenergis senaste prognos kommer vindkraften att producera cirka 48,6 TWh år 2024 (34 procent av elanvändningen och 26 procent av elproduktionen).

Mer om sammanställningen
Sammanställningen visar investeringsbeslutade eller aviserade projekt i vindkraft, motsvarande investeringar på 110,5 miljarder, som tas i drift 2017 – 2024. Förutom klimatfördelar och tidig måluppfyllelse bidrar den listade nya vindkraften med följande nyttor;

Fastighetskatt 0,67 öre/kWh 216 milj SEK/år
Arbetstillfällen, byggnation
 78 /inv miljard 8 616 årsarbeten
Arbetstillfällen, drift
 5 vkv /vk-tekniker, 30 år 13 710 årsarbeten
Elkonsumenternas elcertifikatkostnad 1 öre/kWh 323 milj SEK/år
Pressat elpris 3 öre/kWh per 10 TWh 9,7 öre/kWh
Pressat elpris 
140 TWh 13 569 milj SEK/år

  • Uppgifterna om aviserade och investeringsbeslutade projekt är hämtade från öppna källor.
  • Uppgifter investering är inte alltid publika. I summeringarna ingår beräknad investering.
  • Uppgifterna om produktion är beräknade.
  • Uppgifterna om arbetstillfällen kommer från Vindkraftcentrums rapporter om arbetstillfällen, sysselsättning etc.
  • Uppgiften om pressat elpris kommer från Swecos rapport ”Förnybar el och utlandsförbindelser”.

Källa: Svensk vindenergi